Bordalselva i Molde: Naturvernforbundet klagar på utbygging

Naturvernforbundet klagar på NVE sitt vedtak om å gi konsesjon til utbygging av Bordalselva.

Det er viktige naturverdiar som kan gå tapt som følgje av ei utbygging av Bordalselva.

Naturvernforbundet meiner dei undersøkingane som er gjort i forkant av konsesjonsvedtaket ikkje oppfyller krava i naturmangfaldloven.

Dessutan meiner Naturvernforbundet at NVE ikkje har teke omsyn til dei opplysningane om naturmangfald som faktisk har kome fram i konsesjonssaken.