Brev til kommunane i Møre og Romsdal om haustspreiing på blaut mark

Brev 24. september 2009 frå Landbruk Nordvest.

Om høstspredning av husdyrgjødsel

Værgudene har vært lite samarbeidsvillige den siste tiden. Mer eller mindre sammenhengende nedbør i 5-6 uker – siden midten av august – kompliserer livet som bonde. Mange sliter med å få høstet hele avlinga og enda flere har fortsatt husdyrgjødsel som må ut før vinteren.

Landbruk Nordvest er en nyetablerte bondeeid medlemsorganisasjon (et resultat av fusjon mellom flere forsøksringer og avløserlag) som blant annet driver med rådgiving i jord- og plantekultur. Selv om det er kommunene som er satt til å håndheve regelverket om lagring og bruk av husdyrgjødsel, synes vi det er naturlig at vi kommer med et faglig innspill til landbruksforvaltningen.

En rask titt på regelverket
Som kjent fastsetter § 23 i forskrift om organisk gjødsel 1. september som frist for å spre husdyrgjødsel uten nedmolding. Mange kommuner har med hjemmel i samme paragraf fastsatt egen forskrift som forlenger denne fristen, eller gir utsettelse til enkeltsøkere i form av enkeltvedtak, men ikke seinere enn 1. oktober.

I § 31 i samme forskrift heter det at: ”Kommunen kan i særlige tilfeller dispensere fra forskriftens del III”. I brev fra Møre og Romsdal fylke til kommunene, datert 20.9.2007, klargjører landbruksavdelinga hvordan denne paragrafen skal tolkes:

”Kommunene kan, i særlige tilfeller, gi dispensasjon fra § 23 og tillate gjødselspredning uten nedmolding også etter 1. oktober.

Dispensasjonsadgangen i § 31 skal brukes meget restriktivt. En dispensasjon etter § 31 skal bare gjøres som enkeltvedtak rettet mot en enkelt søker. Vedtaket skal bygge på en grundig og uavhengig vurdering av den faktiske situasjonen i hvert enkelt tilfelle. Vedtaket må grunngis i tråd med forvaltningsloven.”

Framtidsutsikter
Det værvarsles om fortsatt mye nedbør i dagene framover mot månedsskiftet. Konsekvensen er at det blir uforsvarlig, både med tanke på kjøreskader og avrenningsfare, å spre husdyrgjødsel på enga. Dersom dette blir situasjonen får mange bønder problemer med å få ut møkka i tide. På et rent faglig agronomisk grunnlag mener vi kommunene bør vurdere å gi enkeltpersoner som søker, en ytterligere frist for å spre husdyrgjødsel etter 1. oktober. Selvsagt må søknaden være godt begrunnet, og det må settes klare vilkår som forebygger avrenning av næringsstoffer. Der det er avrenningsfare til utsatte vassdrag må en velge andre løsninger enn dispensasjon, som f.eks. å overføre husdyrgjødsel til gjødsellagre som ikke er i bruk.

Forskriften tillater nedmolding av husdyrgjødsel helt fram til 1. november. Dette er et aktuelt alternativ for mange, men dersom det er snakk om mye gjødsel sett i forhold til areal, samt at jorda er vannmettet, tror vi kanskje dette er en dårligere løsning enn å vente på bedre vær.

Ellers er vår generelle tilråding i forhold til husdyrgjødsel å nytte denne i vekstsesongen og helst ha tømt kjelleren i etterkant av 1. slåtten.

Prosjekt i Tingvoll og Gjemnes
Høsten for 2 år siden var også preget av fuktig vær og vanskelige driveforhold for gårdbrukerne. Mange fikk dispensasjon til å spre husdyrgjødsel etter 1. oktober. Dette ble kritisert av Naturvernforbundet og Miljøvernavdelinga på fylket. De mente at forurensningsfaren var stor med en slik praksis. Landbruksrådet i Tingvoll/Gjemnes kommune inviterte til dialog mellom partene. Dette er bakgrunn for at det ble startet et toårig prosjekt med tittel ”Husdyrgjødsel og naturvern” i disse to kommunene.

Som en viktig del av prosjektet arrangerte prosjektkommunene, sammen med Naturvernforbundet og Forsøksringen, gruppemøter for alle melk- og storfekjøttprodusenter i nedslagfeltet til 3 utvalgte vassdrag. Et sentralt tema var at hvert gårdsbruk vurderte hvilke teiger som er kjøresterke og hvilke teiger som har gode eller dårlige avrenningsforhold. De ulike skiftene ble prioritert med tanke på spredetidspunkt – en sprer der avrenningsfaren er størst når forurensningsfaren er minst – og omvendt. Disse opplysningene ble tegnet inn på kart.

Oppsummering/konklusjon
Det er en kjensgjerning at en stor andel gårdbrukere har bergrenset gjødsellagerkapasitet og derfor er avhengig av å tømme lageret i løpet av september. Vanskelige værforhold de siste ukene har tvunget mange til å utsette dette arbeidet. Dersom det fuktige været fortsetter fram mot månedsskiftet er det, slik vi ser det, uforsvarlig å spre møkk på den vannmettede jorda. Konsekvensen er at noen får problemer med å innordne seg den endelige fristen. Vi mener, med utgangspunkt i den vanskelige praktiske situasjonen som en del gårdbrukere nå er kommet opp i, at det bør være grunnlag for å innvilge enkeltsøkere dispensasjon. Denne må selvsagt være strengt tidsavgrenset og basere seg på en vektig begrunnelse, samt at faren for forurensning vurderes nøye i hvert enkelt tilfelle. Der det er avrenningsfare til utsatte vassdrag må en velge andre løsninger enn dispensasjon, som f.eks. å overføre husdyrgjødsel til gjødsellagre som ikke er i bruk.

Vedlagt delrapport fra det pågående husdyrgjødselprosjektet i Tingvoll og Gjemnes gir en nærmere redegjørelse og oppsummering av problemstillingen i alminnelighet. Metoden for teigvurdering sett i forhold til avrenningsfare som er benyttet på fagmøtene, er en mal som vi anbefaler at kommunene ser til når de skal behandle eventuelle søknader om utsatt frist for å spre husdyrgjødsel på enga uten nedmolding etter 1. oktober.

Problemstillingen med stadig oftere nedbørsrike høstmåneder kombinert med for små gjødsellagre må på sikt få en permanent løsning i større gjødsellagre slik at husdyrgjødsla kan brukes i vekstsesongen og slik at behovet for dispensasjon kan reduseres.

Med hilsen

Arnar Lyche Rådgiver

Kopi til: Møre og Romsdal fylke, landbruksavdelinga

Møre og Romsdal fylke, areal- og miljøvernavdelinga

Møre og Romsdal Naturvernforbund

Møre og Romsdal Bondelag

Møre og Romsdal Bonde- og Småbrukarlag