De store rovdyrene er del av naturmangfoldet

Uttalelse fra landsmøtet i Norges Naturvernforbund.

Naturvernforbundet står for et helhetlig syn på naturen og fremmer vern av hele naturmangfoldet.

Å bidra til et stadig forbedret forhold mellom menneske og natur er sentralt for Naturvernforbundet. Dette er selve grunnlaget for at Naturvernforbundet også legger stor vekt på ivaretakelse av stammer av de store rovdyrene. Disse er del av Norges naturlige fauna. Norges rovdyrforvaltning fremstår som en iøynefallende prøvestein på vårt samfunns evne og vilje til å ta bevaring av naturmangfoldet på alvor. For relativt kort tid siden var utryddelse av de store rovdyrene offentlig politikk i Norge. Hensikten var å lette produksjonsforholdene for utmarksbeite med husdyr. Når det nå, som følge av et mer utviklet natursyn, er erkjent at denne politikken må legges om, kreves det også omstillinger i beitenæringen. Dette er i prinsippet ikke annerledes enn at andre næringer pålegges omstillinger av miljøhensyn. Beitenæringen må gis støtte og stimulans slik at omstillingene kan gjennomføres. Naturvernforbundet anser utmarksbeite med husdyr som verdifull matproduksjon. Med en riktig driftsform vil næringen også gi et positivt bidrag til det biologiske mangfoldet. Naturvernforbundet støtter en helhetlig politikk som bygger på tilpasning av all menneskelig aktivitet til naturgrunnlaget. Klarer vi å oppnå dette vil Norges naturlige mangfold aktivt ivaretas gjennom vår menneskelige virksomhet.