Deponi for farleg avfall på Rausand?

Naturvernforbundet har gitt fråsegn til planane om etablering av deponi for farleg avfall på Rausand.

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal har gitt ei omfattande fråsegn til planane om etablering av eit deponi for farleg avfall.

I fråsegna har Naturvernforbundet også ei rekke kommentarar til behovet for opprydding av tidlegare verksemd på Rausand. Området har store utfordringar her. Naturvernforbundet er såpass usikre på kva området har blitt nytta til tidlegare, at vi ikkje har ønskja å oppsøke området for å kartleggje dette utan at det på førehand er gjort ei kvalifisert kartlegging av miljøgifter og radioaktivitet.

29. juni 2016 fekk Naturvernforbundet særskilt svar på den delen som gjeld risiko for ferdsel i området:

Det vises til merknad fra Naturvernforbundet i Møre og Romsdal, datert 27.04.2016, i forbindelse med planoppstart og høring av planprogram for Bergmesteren Raudsand i Nesset kommune.

Plankonsulenten har vært i kontakt med Statens strålevern og fått følgende tilbakemelding i epost 28.06.2016:

«Siden ingenting indikerer at det er deponert radioaktive kilder på plassen, bortsett fra den generelle muligheten for at dette kan ha skjedd, vil ikke Statens strålevern  anbefale at dere bruker store økonomiske og personellmessige ressurser på å gjøre undersøkelser. Om dere likevel ønsker å gjøre dette, er det  ingenting i veien for det.

Bakgrunn for vår anbefaling

Uskadete kapslete kilder vil ha svært lav radioaktivitet på utsiden av kapslingen. Dette vil gjøre kildene vanskelig å detektere. I tillegg vil jord og steinmasser som ligger rundt kilden absorbere mye stråling. En screening på overflaten med doseratemåler (geigerteller) vil ikke være en garanti for at dere fanger opp eventuelle kilder.

Jordprøver kan gi informasjon om menneskeskapt radioaktivitet fra deponerte kilder i jorden. Men for å påvise menneskeskapt radioaktivitet i jorden må det være en kilde til stede i umiddelbar nærhet til prøvetakningspunktet, kilden må være skadet og de radioaktive stoffene i kilden må ha lekket ut. Siden så mange faktorer må være tilstede, er det lite sannsynlig at det vil påvises menneskeskapte radioaktive stoffer som kommer fra en kilde i eventuelle jordprøver.

Siden det er lav sannsynlighet for å påvise kilder ved bruk av geigerteller og jordprøver, og kostnaden ved å gjennomføre screening eller prøvetakning med påfølgende analyse er stor, er ikke dette noe Strålevernet vil anbefale.

Angående eventuelle målinger av oppsamlet skrapmetall

Hvis dere likevel ønsker å gjøre målinger for å avdekke eventuelle kilder, bør dette heller utføres på oppgravd og samlet skrapmetall. Men også i denne situasjonen kan måling koste mye og sannsynligheten for å avdekke kilder er liten»

Med bakgrunn i denne tilbakemeldingen finner ikke plankonsulenten og forslagsstiller det aktuelt på nåværende tidspunkt å foreta nærmere undersøkelser vedrørende dette.

Med vennlig hilsen

Espen Kjærnli

cid:image001.jpg@01CEA982.14F6E310

                                      _

Angvik næringspark

6636 Angvik

Mob :  95 15 15 59

www.angvik-prosjektering.no