Det er ikke veier vi trenger!

Leserinnlegg av Kjersti Finholt, leder i Naturvernforbundet i Ålesund og omegn.

Sunnmørsposten har lørdag 4. oktober et stort oppslag om 37 ulike veiprosjekter på Sunnmøre til en verdi av 50 milliarder kroner.

Klimautfordringen er en av de største truslene verden står overfor i dag. Da er det ikke særlig framtidsretta å tro at en skaper utvikling ved å bygge veier. I dag står utslipp fra veitrafikk for omtrent 20 % av de norske klimagassutslippene. Vi må finne alternativer til biltrafikk for å møte disse utfordringene. Fram til nå har det vært slik at utvikling og verdiskaping i samfunnet har vært nært knytta til bruk av fossil energi og utslipp av klimagasser. Vi må bryte denne koblinga!

All forskning viser at flere veier fører til mer biltrafikk, da sier det seg selv at flere veger ikke er en løsning. Noen prosjekter er kanskje bedre enn andre, men de vil uansett ikke føre til mindre biltrafikk og lavere klimagassutslipp. Ulike begrunnelser gis for å bygge alle disse veiene. Jeg vil oppfordre politikere og planleggere til å ta for seg begrunnelsene og se om vi kan løse utfordringene i regionen på andre måter?

– Større arbeidsmarkedsregion? Ønsker man virkelig å danne Storbyen Sunnmøre så bør en starte med et enormt kollektivløft, for det som kjennetegner storbyer er et kollektivnett med hyppige avganger som utgjør blodårene i byen. Aller først bør man utvide det tilbudet vi allerede har; Timeekspressen. Vi trenger flere tilknytningspunkter med lokale bussruter, Timeekspress fra Fosnavåg til Moa, økt rutetilbud, flere avganger og internettoppkobling på alle busser. Da kan man sove eller jobbe på vei til jobb og møter, og slippe å kjøre selv. Kollektivtransporten har ikke problemer med, men kan tvert i mot dra fordeler av ferjene

– Tilflytting av arbeidskraft? Tror man virkelig at folk vil flytte til Nordvestlandet for å sitte i bil? Sats heller på gode bomiljøer, gode oppvekstvilkår for barn, gode og sammenhengende sykkelveier, trygg skolevei for alle. Bruk heller pengene på fortau, underganger og oversiktlige kryss, så kan man bidra til redusert lokaltrafikk og enda bedre bomiljø. Sats på kulturlivet og legg til rette for friluftslivet. Da trives folk og de blir boende.

– Utvikling av regionen? Gi noen av milliardene til høgskolene i Volda og Ålesund. Så kan regionen bli ledende innen maritim teknologi, oppdrett, utdanning eller hva det skal være. Gode forskningsmiljøer trekker god og kvalifisert arbeidskraft.

– Redde liv? Hvis man skal bruke penger på vei, er det viktigere å hindre at folk dør i trafikken. Det blir ikke mindre trafikkdød av flere veier. Man må satse på direkte trafikksikringstiltak; midtdeler, rassikring og sykkelveier. Bidrar man til redusert biltrafikk, vil det også føre til færre ulykker.

– Bedre kår for godstransporten? Ønsker man at godstransporten fra Sunnmøre skal få bedre vilkår, er Tresfjordbru og tunnel Måndalen – Våge kanskje det som bidrar mest. Fergeavløsningsprosjekter på tvers i fylket har mindre verdi. Godstransporten går først og fremst ut av fylket vårt, ikke på tvers. Videre bør man satse på legge enda bedre til rette for sjøtransport.

Sunnmøre må legge fra seg ideen om veier er det eneste saliggjørende, at utvikling automatisk følger en tunnel eller en bro. Utviklinga kan ikke lenger baseres på fossil energi og biltrafikk. Vi trenger andre og mer bærekraftige drømmer for regionen vår.

Oppslaget i Sunnmørsposten er et godt grunnlag for å skape forventninger det ikke finnes grunnlag for å få oppfylt. Det å lansere 37 luftslott er bare egnet til å skape skuffelse over at vi får et dårligere liv og at næringslivet vil gå under når disse forventningene ikke oppfylles – men får vi egentlig det? Livet blir ikke dårligere om vi ikke får disse prosjektene. Livet blir dårligere om klimaet forverres. Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør for å ta vare på naturen

Trafikktryggingstiltak i Møre og Romsdal i 2010

Fylkeskommunale prioriteringar av trafikktrygging i Møre og Romsdal i 2010

Trafikktrygging og gang- og sykkelvegprosjekt i Møre og Romsdal for 2010

Forslag til vedtak

Forslag frå Statens vegvesen til fordeling for 2010

Forslag frå Statens vegvesen – del 2

Forslag frå Statens vegvesen – del 3

Innkomne søknader trafikktrygging Nordmøre og Romsdal 2010

Innkomne søknader trafikktrygging Sunnmøre 2010

Forslag til samla prioritering av store gang- og sykkelvegprosjekt i Møre og Romsdal i 2010

Innkomne søknader mindre trafikktryggingstiltak Nordmøre og Romsdal – del 1

Innkomne søknader mindre trafikktryggingstiltak Nordmøre og Romsdal – del 2

Innkomne søknader mindre trafikktryggingstiltak Sunnmøre

Forslag til tilsegn for store prosjekt i 2011 i Møre og Romsdal