Energiforsyning til Nyhavna – vurdering av nye kraftlinjetraséar er på gang

Olje- og energidepartementet varslar oppstart av ei konseptvalutgreiing for auka leveringstryggleik til Nyhavna. Naturvernforbundet har gitt ei fråsegn til varselet.

Naturvernforbundet er glade for at det kan vere grunnlag for å fjerne det mobile gasskraftverket på Nyhavna.

Samstundes er Naturvernforbundet kritisk til at departementet i konseptvalutgreiinga ikkje legg opp til å greie sjøkabel som eit alternativ til alternativ energiforsyning.