Få barna glade i natur!

Uttalelse fra Naturvernforbundet i Molde til høring av planprogrammet for ny kommunedelplan for idrett og friluftsliv.

For at planen skal bli juridisk bindende må det knyttes opp mot kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner samt fremtidige budsjett og økonomiplaner. Naturvernforbundet i Molde har sendt merknader til arealplanen. Her var det bl.a. stor fokus på folkehelsen.

I planprogram for idrett og friluftsliv er det fokus på organisert og ikke-organisert idrett og friluftsliv, kartlegging av deres behov og tilrettelegging av at disse behovene skal dekkes og at det kan drives fysisk aktivitet i kommunen av alle. Ut i fra planprogrammet som foreligger kan det se ut til at så skal virkeliggjøres. Ikke minst når vi ser på sammensetningen av referanse-/arbeidsgruppen, og at det henvises til nasjonale rammer og planer som det skal tas hensyn til. Her står også stikkordet «folkehelse» sterkt. Og det å kunne utøve idrett og fysisk aktivitet er særs viktig som en del av det å fremme folkehelse.

Vi tror at kanskje den organiserte idretten med sterke forbund i ryggen har noe lettere til å fremme og få gjennomslagskraft for å få sine behov gjennomført enn det som er tilfelle for den enkelte uorganiserte idrettsutøver, mosjonist, turgåer m.fl. Vi ønsker derfor å fremheve denne gruppen. Det er viktig at omgivelsene i og rund enkeltinnbyggere i kommunen tilrettelegges slik at alle har gode muligheter til forskjellige typer fysisk aktivitet, gode turmuligheter og adkomst til dem i naturskjønne omgivelser. Dette må gjelde for alle typer innbyggere: funksjonsfriske, funksjonshemmede, gammel og ung. Å bevare grønne lunger og korridorer inni bebyggelsen er også en selvfølge, samt at en bevarer en så fin turterreng som Moldemarka.

Tenker vi på ordtaket «en må krøkes tidlig om god krok skal bli» med hensyn til å fremme en god helse må en spesielt legge aktivitetsmuligheter til rette for barn. For å få barn glad i natur, fysisk aktivitet og idrett og effekten dette har på deres helse mener vi at kommunen gjør klok i å gi barnehager og skoler støtte til å lage/tilrettelegge og vedlikeholde fasiliteter, som f.eks. gapahuk, natursti o.l.