Fagsamling om rovvilt og beitedyr i Møre og Romsdal

Naturvernforbundet melder avbod til fagsamlinga i januar 2016.

Naturvernforbundet spelar ei svært aktiv rolle i arbeidet med rovviltforvaltning i Midt-Noreg. Naturvernforbundet er svært kritiske til at Fylkesmannen, som forvaltningsorgan, i sitt arbeid med å etablere dialogmøter om rovviltspørsmål ikkje legg opp til at Naturvernforbundet skal delta i dialogen.