Fare for plastforureining frå byggjing av Nordøyvegen?

Naturvernforbundet spør i brev til Statens vegvesen om det blir førebudd tiltak for å hindre plastforureining.

Bakgrunnen for henvendinga er at det frå andre vegprosjekt har gitt plastavfall frå skyteleidningar.