Fellesbrev fra miljøvernorganisasjonene – Snu i rovviltpolitikken!

Sju miljøvernorganisasjoner ber regjeringa i et felles brev til miljøvernministeren, om at regjeringa styrker vernet av rovvilt i Norge. Organisasjonene mener det har skjedd en uheldig og skjev utvikling i rovviltpolitikken, spesielt etter at dagens regjering tiltrådde.

– Rovviltforvaltning er i ferd med å bli en farse i Norge. Regjeringa og flere rovviltnemnder har mistet troverdighet. Dette brevet er et veldig viktig signal om det, sier Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund.

Det har aldri blitt drept så mange jerv i ynglehi i moderne tid som første halvår i 2007. I jaktåret 1.april 2006 -31.mars 2007 ble det utstedt over 150 ekstraordinære tillatelser til å felle gaupe, jerv, ulv, bjørn og kongeørn. Tillatelsene skjer hele året. Flere vedtak skjer muntlig i helger og på kvelder. Vedtakene blir ofte fullbyrdiget i løpet av kort tid slik at klagemulighetene er begrenset. Bare de siste to ukene er både ulv og bjørn blitt felt.

Organisasjonene etterlyser i brevet forutsigbarhet i rovviltforvaltningen for andre enn rovviltmotstanderne.

– Å dempe konflikter mellom store rovdyrs eksistens og beitedyr/beitedyreiere er viktig. Stortingets klare flertall ved behandling i 2004 uttalte at det er et mål, men vi kan ikke se at regjeringa etterlever dette prinsippet, sier Lars Haltbrekken.

I fellesbrevet heter det blant annet:

Vi savner positive utsagn om gaupe, jerv, ulv, bjørn og kongeørn fra vår miljøvernminister. Vi etterlyser en mer balansert rovviltpolitikk, og at regjeringen og aktuelle statsråder også taler rovdyras sak. Dagens regjering viser etter vårt syn liten vilje og evne til å forsvare rovviltartenes eksistens.

Store rovdyr er for mange forbundet med positive naturopplevelser og er viktig i vårt ansvar for å forvalte naturen. Rovvilt er viktige for å bevare opprinnelige økosystemer og næringskjeder. Store rovdyr spiser byttedyr i naturen, og det er også derfor de er verdifulle i økosystemene. Tilstedeværelse av store rovdyr i norsk natur er derfor viktig både for opplevelsesverdi, naturbasert reiseliv og opprettholdelse av naturlige økosystemer. Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør for å ta vare på naturen

Fellesbrevet

Vedtak om kvote for betingede skadefellingstillatelser på gaupe, jerv og ulv i region 6 – Midt-Norg

Innstilling til kvoter for betingende fellingstillatelser på gaupe, jerv, bjørn og ulv 2007

Felte store rovdyr og vedtak 2001 – 2007

Innspill fra rovviltnemnda i region 6 vedrørende lisensjakt for bjørn i 2007