Fiskåholmen – barn og unge sine rettar

Epost frå Naturvernforbundet til Vanylven kommune.

Viser til telefonsamtale. Vedlagt eit dokument som er klipt frå rikspolitiske retningsliner for barn og unge, det som står omtala nedanfor. Klippdokumentet er dei mest aktuelle avsnitta som må vere med i vurderinga av Fiskåholmen og bruken av denne til no og framover når det gjeld friluftsliv.     Med helsing     Naturvernforbundet i Møre og Romsdal   Øystein Folden, leiar     

Det finst ei rettleiing som seier meir om dette:

Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven

«Hvordan det er der barn vokser opp er avgjørende for deres mulighet for en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. Å planlegge for et samfunn der trygge oppvekstmiljø har gode møtesteder, muligheter for lek, og aktivitetsfremmende omgivelser er noe av det viktigste vi kan gjøre. Barns hverdag blir mer og mer stillesittende. Manglende fysisk aktivitet gir uheldige konsekvenser for stadig flere barn og unges helse. Å skape omgivelser som gir rom for fantasibasert lek, samvær og fysisk utfoldelse blir stadig viktigere.

Regjeringen ønsker at Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge skal håndheves strengere og mener at i de tilfeller det er interessekonflikter bør barns behov for aktivitetsfremmende arealer veie tyngre enn de hittil har gjort.

Hensynet til barn og unges oppvekstvilkår må komme på dagsorden igjen!»

Dette sa miljø- og utviklingsminister Erik Solheim i et brev til kommunene, fylkesmennene og fylkeskommunene i juni 2008.

Barn og unge er ikke rettighetshavere i formell forstand. De blir ikke varslet som grunneiere eller naboer og kan heller ikke alltid selv formulere eller ta opp sine krav. De har heller ikke økonomiske ressurser. Jo yngre barna er, desto mer avhengig er de av at de voksne ivaretar deres behov. Hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og utformingen av samfunn og omgivelser med sikte på at nye generasjoner skal få tjenelige livs – og utviklingsmuligheter er helt grunnleggende. Derfor står det i plan- og bygningslovens formålsbestemmelse.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2009/temaveileder-barn-og-unge-og-planlegging.html?id=588604