Fleire verdifulle skogsområde er undersøkte i Stranda og Norddal

I ein rapport frå Møre og Romsdal fylke er fem skogsområde i Norddal og Stranda undersøkte. Rapporten strekar under at det er mange skogsområde på strekninga Stordalsholmen – Fjørå som har nasjonal og internasjonal verneverdi.

Samandraget i rapporten er slik:

Med finansiering fra Møre og Romsdal fylke, areal- og miljøvernavdelinga, har forfatterne sammenstilt en del kunnskap om primært storsopper i de mineralrike furuskogene i Storfjorden på Sunnmøre. Alt feltarbeidet som ligger bak materialet har blitt gjennomført som ubetalt, frivillig arbeid i fritid og ferier. Rapporten er ment å skulle oppsummere dagens kunnskap om storsopper i fem lokaliteter som ikke er kartlagte tidligere, samt vurdere kunnskapen i opp mot naturtypen i Storfjorden generelt, inkl. dekningsgrad. Formålet er å få økt oppmerksomhet om og en bedre forvaltning av et nasjonalt sett truet skogsmiljø, der særlig forekomsten av storsopper viser seg å ha til dels internasjonal bevaringsverdi.

Storsopper har, i motsetning til karplanter, bare blitt overflatisk undersøkt i denne naturtypen tidligere. Siden 2003 har det blitt utført 22 feltturer i de fem nye lokalitetene. Ingen av soppsesongene har vært utpreget gode, selv om enkelte arter slo til både høsten 2006 og 2007. Nerhus og Ytterli i Norddal er relativt godt besøkt, mens lokalitetene ved Vikane i Norddal og Liabygda i Stranda bare er undersøkte helt overflatisk. De nye resultatene utfyller det bildet vi har dannet oss av naturtypen i Storfjorden fra tidligere undersøkelser, og understreker at hele strekningen fra Stordalsholmen i Stordal til Fjørå i Norddal har mange lokaliteter innenfor naturtypen tørr kalkskog (Kode: F0301) av nasjonal til internasjonal verneverdi.

Resultater

Med denne rapporten foreligger de første sammenstilte resultatene av undersøkelsene av storsopper i naturtypen kalkskog i Storfjorden. I alt er det gjort til sammen 140 funn av 22 rødlistede sopper i de nye lokalitetene, av disse 6 arter i rødlistekategorien sterkt truet (EN). I tillegg kommer en del funn av sjeldne arter eller gode signalarter for forvaltningsmessig sett verdifull skog. For i alle fall sju av artene utgjør funnene i de mineralrike furuskogene i Storfjorden en stor andel av kjente norske funn (blågrå vokssopp Hygrophorus atramentosus, fagervokssopp Hygrophorus calophyllus, furufåresopp Albatrellus subrubescens, furugråkjuke Boletopsis grisea, glattstorpigg Sarcodon leucopus, poresoppen Inonotus triqueter og sienamusserong Tricholoma joachimii).

For flere av disse er funnene av stor betydning også i en nasjonal eller enda videre sammenheng, særlig gjelder dette for skogvokssoppene, furufåresopp, furugråkjuke, glattstorpigg og sienamusserong. De nye lokalitetene som er undersøkte med hensyn til storsopper er presenterte i kapittel 3. Kartvelegg finnes i kapittel 6, mens samtlige funn av rødlistede sopper er med i vedlegget i kapittel 7.

Det understrekes at resultatene fra tidligere undersøkelser i naturtypen i Storfjorden kun er med som litteraturreferanser, da det ligger utenfor rapportens mandat å foreta en fullstendig analyse og sammenligning av resultatene totalt sett.

For meir informasjon kan leiar Øystein Folden i Naturvernforbundet i Møre og Romsdal kontaktast på telefon 91 81 25 42. Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør for å ta vare på naturen

Rapporten om skogsområda