For mykje felling av bjørn i Midt-Noreg

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal har saman med fylkeslaga i Trøndelag, og med bakgrunn i det nye rovviltforliket i Stortinget sommaren 2011, bede Rovviltnemnda i regionen om å gå inn for ingen eller minst mogleg jakt på bjørn i regionen i 2011. Svaret frå rovviltnemnda er eit ønskje om å få skyte meir bjørn.

Naturvernforbundet understreker at rovviltforliket for første gang uttrykker en felles linje fra alle politiske partier på Stortinget om at Norge skal ha en bærekraftig bjørnestamme. Forvaltningen fra DN, FM i NT, ST og MR samt rovviltnemnda i region 6 må derfor primært sikre etableringen av en slik bjørnebestand. Ynglingstallet for bjørn i region 6 er fortsatt lavt, så lavt at det  er DN som skal fastsette lisenskvoten. Og bjørnen er en freda art, kategorisert som svært trua på Rødlista.

Bjørnen sin rolle i økosystemet er ikke å yngle, men å være et rovdyr. Dvs. at bjørnen sammen med andre rovdyr er en predator av flere andre dyrearter i de aktuelle områdene. Over tid utvikler det seg en balanse mellom grasetere og kjøttetere som er fordelaktig for begge artsgruppene. Nylig sto en fagartikkel i vitenskapstidsskriftet Science hvor forskere fra flere land slo alarm om de dominoeffektene som kan oppstå i økosamfunn hvor rovdyrene utryddes.

Vår fokus på binner og yngling fjerner fokuset fra den egentlige oppgaven til bjørnen som rovdyr. Med en økosystemtilnærming har hannbjørner på vandring også en funksjon, særlig der det er smått med andre store rovdyr. Forøvrig eter bjørnen for en stor del også vegetabilsk føde.

Naturvernforbundet konstaterer at de gitte fellingstillatelsene den senere tid i større grad enn tidligere har resultert i felling. Bjørnenes ulike adferdsmønstre og derved ulik tilbøyelighet til å ta sau bør utnyttes positivt slik at skadefellingstillatelser benyttes som uttaksmetode i stedet for lisensjakt – spesielt når bjørnestammen er liten.

Fram til juli har det vært en avgang på 4 bjørner  i Nord-Trøndelag  i 2011 og det er registrert betydelig mindre rovdyrtap blant både sau og rein i Trøndelag enn i tilsvarende periode i tidligere år. Dette er et forhold som bør bli tillagt vekt, slik som det også påpekes i innspillet fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Det bør gis en lav kvote, eller kanskje ingen kvote for lisensfelling for bjørn i regionen i 2011. Lisensjakt (eller kvotejakt) er som kjent en jaktform som skal benyttes ved bestandsregulering.

Alle de nevnte forholdene må utøves under den forutsening at forvaltningens hovedoppgave  er å tilrettelegge for å bygge opp en bærekraftig bjørnebestand.

I brevet til rovviltnemnda 24. juli uttrykte Naturvernforbundet håp om at disse synspunktene ville bli tillagt vekt i rovviltnemnda og i DN.

Svaret fra rovviltnemnda kom kontant i møtet 4. august:

«Rovviltnemnda for region seks foreslår følgende kvote for lisensfelling av bjørn i 2011 for region seks:

Område uten mål om yngling av bjørn: 6 (seks) bjørner

Område med mål om yngling: o 0 (null) bjørner

Binne med unge(r) samt hennes unger (uansett alder) er unntatt fra fellingstillatelsen.»

Og videre

«Nemnda ser at skadefelling av bjørn har lykkes i sommer. Vi vil med denne henvendelsen oppfordre Dir. for Naturforvaltning å utvide skadefellingskvoten med 2 dyr – i tråd med søknaden fra Sau og Geit i våre tre fylke.»

Det at Direktoratet for naturforvaltning stadfesta vedtaket i rovviltnemnda, førte til at Norges Naturvernforbund 19. august utforma denne klagen:

"Naturvernforbundet viser til Direktoratet for naturforvaltning sitt vedtak om lisensfelling 
av bjørn 2011 - region 5, 6, 7 og 8 av 18.08. 2011. 
Naturvernforbundet vil med dette klage på vedtaket. Vi ber samtidig om at klagen gis 
oppsettende virkning og at denne delen av klagen vurderes og iverksettes umiddelbart.
På grunn av tidsnød vil endelig klage først foreligge om noen dager.  
Vi viser samtidig til de faglige argumentene som er lagt til grunn i våre innspill 
angående fastsettelse av lisenskvoter for bjørn i region 6 fra våre relevante Fylkeslag 
(Naturvernforbundet i Møre og Romsdal, Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag og Naturvernforbundet 
i Nord-Trøndelag), datert 24.07. 2011 og Naturvernforbundets generelle innspill av 18.08. 
De argumentene som her er benyttet vil bli utdypet i den endelige klagen.
Kort oppsummert vil følgende framføres i klagen, der vi vil be om en betydelig redusering 
av kvotene i de fire regionene:
- Bjørnebestanden nasjonalt og i de fire regionene ligger langt under vedtatte bestandsmål. 
Derfor må bestanden bygges opp, ikke skytes ned.
- Naturvernforbundet understreker at rovviltforliket uttrykker en felles linje fra alle 
politiske partier på Stortinget om at Norge skal ha en bærekraftig bjørnestamme. Forvaltningen 
må derfor primært sikre etableringen av en slik bjørnebestand, noe dette vedtaket etter vår 
mening ikke ivaretar
- Allerede er hele 13 dyr skutt eller registrert drept på annen måte i 2011. 
- Bjørnen er en freda art, kategorisert som svært trua på Rødlista. 
- Den fastsatte kvoten er satt uforsvarlig høyt og er ikke i samsvar med Norges ansvar for 
forvaltning og bevaring av trua arter.
- Vi mener vedtaket er gjort i strid med deler av Naturmangoldloven, og sørlig §§ 4-10. 
Særlig vil vi legge vekt på at vedtak om å skyte ned bestanden, i værste fall med hele 38 dyr 
totalt i år (inkludert vedtakene gjort i region 2 og 3), er i strid med §5 som skal sikre alle 
arter, inkludert bjørn, en langsiktig overlevelse i norsk natur. Vedtaket oppfattes også å 
være i strid med § 9, føre var-prinsippet og §§ 4 og 10 om å sikre økosystemfunksjoner og 
ha en faglig økosystemtilnærmingen og vurdering av samlet belastning. Dette kan vi ikke se 
er godt ivaretatt og bjørnens (også hannbjørner) funksjon som del av vel fungerende 
økosystemer er ikke vurdert i vedtaksdokumentet. § 8 om kunnskapsgrunnlaget er heller ikke 
vurdert opp mot målsettingen om at bjørnebestanden faktisk skal mer enn dobles, jf. 
rovdyrforliket av 2011. Forskerne har sagt at bestandsmålet kanskje kan nåes i løpet av 8 år, 
forutsatt at færrest mulig bjørner blir skutt (Det skandinaviske bjørneprosjektet). Denne 
kunnskapen er ikke vurdert eller tillagt vekt i vedtaket, noe Naturvernforbundet 
oppfatter som faglig uforsvarlig.
Vi understreker at dette er en foreløpige begrunnelsen for vår klage. 
Mvh
Arnodd Håpnes
Fagleder naturmangfold
Norges Naturvernforbund
91192234/23109613"