Forvaltningsplan for moskusbestanden på Dovre

Norges Naturvernforbund har avgitt en samlet uttalelse til forslaget til forvaltningsplan på vegne av forbundet sentralt og våre berørte fylkes- og lokallag.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus 7468 Trondheim E-post:postmottak@fmst.no

Trondheim, 2.november 2005Forvaltningsplan for moskusbestanden på Dovre

Det vises til høringsbrev om moskus på Dovre fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag av 10. juni 2005.

Norges Naturvernforbund avgir med dette en samlet uttalelse på vegne av forbundet sentralt og våre berørte fylkes- og lokallag.

Norges Naturvernforbund ser meget positivt på at det blir laget en forvaltningsplan for moskusbestanden på Dovrefjell.

Vi slutter oss til en rekke av forslagene og synspunktene som foreligger i utkastet, men gjentar ikke her alt vi er enige i. Vi kommenterer stort sett de forhold vi er uenige i, eller det vi mener er spesielt viktig å legge vekt på i det videre arbeidet.

Selv om moskusen er en introdusert art i Norge mener vi det er viktig å opprettholde moskusbestanden på Dovre i et så stort antall at den ikke blir truet av innavlsdepresjon.

Samtidig ønsker vi at det blir gjort grundige undersøkelser når det gjelder moskusens påvirkning av økosystemet på Dovre. Det er viktig at moskusen ikke truer den naturlige variasjonen i økosystemet der den lever.

Vi er positive til en utvidelse av kjerneområde for moskus. Både fordi den allerede benytter hele det området som nå blir nytt kjerneområde, og at det legges opp til en økning av bestanden (uten en øvre bestandsgrense).

Men selv om det nå vil skje en fordobling av kjerneområdet for moskus, er det imidlertid et svært begrenset areal for en art som dette (knapt 350 kvadratkilometer). Det virker derfor som om forvaltningsmyndighetene både sier ja til flere moskus i antall, men nei til å la den etablere seg over et større område som vil øke artens mulighet til å overleve i Norge på lengre sikt.

Med en økende bestand moskus på Dovre innebærer det også muligheter for en økning av skuelystne som ønsker å se moskus. En stadig økende trafikk av folk inn i sårbart villreinterreng kan resultere i at villreinen reduserer sin bruk av utsatte områder. Dette er en utvikling vi er svært kritiske til. Turisme inn i ”moskusområder” på Dovrefjell må på ingen måte gå på bekostning av villreinen. Dette gjelder kanskje spesielt områder som Kaldvelldalen og rundt skytefeltet på Hjerkinn som er lett tilgjengelig. Vi vil derfor oppfordre Fylkesmannen til å lage en plan for sårbare områder hvor det ikke må tillates organisert ferdsel bl.a. for å se på moskus.

Vi ser ikke på Fylkesmannens forslag om tiltak i denne sammenheng (møter og kurs) som tilstrekkelig for å hindre konflikter med villreinen. Det må derfor mer konkrete tiltak og krav inn i forvaltningsplanen for hvordan konfliktene med moskusturisme og villrein kan hindres.

Med vennlig hilsen

Norges NaturvernforbundTore Killingland GeneralsekretærGjenpart sendt: Våre berørte fylkes- og lokallag

Saksbehandler: Alette Sandvik, tlf. 73 51 52 24