Forvaltningsplan for vatn i Møre og Romsdal – fråsegn frå Naturvernforbundet

Møre og Romsdal fylkeskommune har sendt på høyring forslag til regional forvaltningsplan. Naturvernforbundet har ei rekke kritiske kommentarar.

Naturvernforbundet sine kommentarar kort oppsummert er:

1) Prosessen for medverknad frå naturverninteressar har vore mangelfull.

2) Dei store utfordringane oppdrettsnæringa representerer, er i liten grad belyst i planforslaget.

3) Planen representerer lite konkret når det gjeld vasskraft. Naturvernforbundet har gitt eit konkret innspel om vilkårsrevisjon for Mørevassdraget. Dette er ikkje drøfta i planforslaget.

4) Landbruksavrenning er i liten grad behandla og sett i samanheng med driftsformar i landbruket.

5) Naturvernforbundet etterlyser ein konkret strategi for opprydding i gamle synder.