Fråsegn frå Forbrukerrådet

Epost 5. desember 2007.

Fra: Martin Skaug Halsos

Sendt: 5. desember 2007 11:03

Til: moreromsdal@naturvern.no

Kopi: Anne Råheim

Emne: Gratis ferge for buss

Viser til e-post sendt Forbrukerrådet 27. november, og vi stakker så mye for henvendelsen.

I e-posten spør om Naturvernforbundet i Møre og Romsdal om ikke buss og busspassasjerer kan kjøre gratis på fergene.

Det er etter Forbrukerrådet kjennskap intet lovverket som skulle forhindre dette, og det er derfor et rent politisk spørsmål om man ønsker å endre riksregulativet for ferjetakster.

I Nasjonal transportplan 2006 – 2015 har man lagt vekt på kollektivtrafikkens rolle i å få løse trafikkproblemer rundt de største byene, samt betonet kollektivtrafikkens miljømessige side.

I et bærekraftig perspektiv bør man arbeide for å minske miljøutslippene så mye som mulig. Staten, ved Statens vegvesen og andre har instanser, har et særlig ansvar i så måte.

Med vennlig hilsen f. Forbrukerrådet

Martin Skaug Halsos, rådgiver

55 90 71 52 / 99 64 66 17

www.forbrukerportalen.no