Fråsegn frå Naturvernforbundet til forslag til Røsta hyttegrend i Surnadal

Fråsegn frå Naturvernforbundet i Møre og Romsdal til Surnadal kommune.

Naturvernforbundet peiker i si fråsegn til reguleringsplan for Røsta hyttegrend til at omsynet til kulturlandskapsverdiar i beste fall er dårleg vurdert.

Naturvernforbundet finn det også på sin plass å minne Surnadal kommune om at det finst ein lov som heiter naturmangfaldloven.