Fråsegn frå Naturvernforbundet til planprogram for Aquagen

Naturvernforbundet har fleire merknader til planane om næringsareal på Ånesmyra i Tingvoll.

Naturvernforbundet sine kommentarar er knytt til:

1) Lokalitetar

2) Biologiske undersøkingar

3) Bruk av dyrkajord

4) Tiltak mot spreiing av uønska artar

5) Støy