Fråsegn til arealdelen for Haram

Naturvernforbundet har gitt fråsegn til arealdelen for Haram kommune.

I fråsegna strekar Naturvernforbundet under at Brattholmneset tidlegare har vore sett av til friluftsformål, medan det no er foreslått omdisponert til bustadutbygging.

Naturvernforbundet beklager dette, og framhevar samstundes at det ikkje er gjort gode nok vurderingar av naturmangfald på Brattholmneset til å kunne omdisponere dette arealet.