Fråsegn til forvaltningsplan for hjortevilt i Tingvoll

Naturvernforbundet i Tingvoll har gitt fråsegn til forslag til revidert forvaltningsplan for hjortevilt.

Naturvernforbundet saknar vurderingar av omsynet til naturmangfald og ber om at desse blir innarbeidde før ny høyring av planen.