Fråsegn til nydyrking i Tingvoll

Naturvernforbundet er i ei fråsegn til Tingvoll kommune negativ til nydyrking i eit område. Bakgrunnen er at nydyrkinga vil ha stor verknad på vassressursar.

Etter Naturvernforbundet si vurdering har dette dyrkingsprosjektet fleire negative verknader. Vi håper det let seg gjere å finne dyrka eller dyrkande jord på ein annan stad som ikkje har dei same negative verknadene.