Fruhamna på Smøla: Naturvernforbundet med kommentarar

Naturvernforbundet har blitt merksame på ei strandsonesak ved Fruhamna. Det ser ut til å vere fleire prinsipielle sider ved denne saka som gjer at vi ønskjer å kome med merknader til temaet generelt (innspel til kommuneplan) og byggesaka i Fruhamna spesielt.

Saka reiser mellom anna spørsmål om det er knappheit på strandsone, forholdet til næring og forholdet mellom plan og faktisk bruk. Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør for å ta vare på naturen

Les uttalen frå Naturvernforbundet

Fruhamna på Smøla

Fruhamna på Smøla