Full seier for Laurdalsvassdraget

Olje- og energidepartementet har bestemt at det likevel ikke blir kraftutbygging i Laurdalselva, etter å ha behandla en anke fra Naturvernforbundet i Møre og Romsdal. Nå jubler Naturvernforbundets aktivister.

Picasa

– Vi synes dette er veldig kjekt. Dette inspirere oss til å gå grundigere inn i lignende utbyggingssaker. Det viser at overordna myndigheter følger med, og gir oss en trygghet til å fortsette å kjempe for lokalt naturmangfold, sier Knut Olav Festø, som er med i Naturvernforbundet i Ørsta og Volda. 

Festø skreiv den første klagen, som blei sendt inn i 2007. I ettertid har nye undersøkelser vist at bekkekløftene i Laurdalsvassdraget inneholder mer sårbar og verneverdig natur enn tidligere antatt. Da Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) godkjente søknaden i 2010, valgte Naturvernforbundet å anke. Nå har Olje- og enegidepartementet gitt naturvernerne medhold.   I sitt vedtak legger departementet vekt på flere viktige naturhensyn. Norge har et internasjonalt ansvar for å ta vare på bekkekløft-natur, og området har potensiale for å inneholde rødlista arter, som kan påvirkes av redusert vassføring. I tillegg ligger området i et verna vassdrag, og i et område med mange kraftverk fra før, som fører til høy samla belastning.

Departementet er føre var
Festø mener arbeidet med å utrede konsekvensene av utbygging for natur og miljø går farlig fort i svingene. 

– Det er over 20 utbyggingssøknader i området som vi har fulgt med på nå, og mange av dem er av varierende kvalitet. Det er  satt av for lite ressurser. Med det store presset som er på vassdragsutbygginger nå, blir det full fart-arbeid. Nå er vi veldig galde for at Olje- og energidepartementet har gjort grundig etterundersøkelse, og særlig for at de har tatt hensyn til helhetseffekten av alle utbyggingene. Her er de flinke til å bruke føre var-prinsippet, smiler Festø, som mener det er oppmuntrende å se at klager fører fram. – Å anke til departementet er en prosess som fører til store forsinkelser i utbyggingsarbeidet, og har ført til en del kritikk mot oss. Dette vedtaket stimulerer oss til å fortsette arbeidet. Vi kan ikke tillate utbygginger når det er svikt i kunnskapsgrunnlaget. Hensynet til naturverdiene må respekteres. 

Avgjørende vernearbeid
Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken mener dette viser hvor viktig Naturvernforbundets lokale vernearbeid er.

– For tiden er det et massivt press på vassdragsnaturen vår. Naturvernforbundets arbeid er helt avgjørende for å berge de siste restene av elvene som fortsatt renner fritt. Derfor er det gledelig å se at vi kan få Olje- og energidepartementet til å stanse en utbygging som det var gitt tillatelse til. Det viser at vårt arbeid nytter, sier Haltbrekken.

Haltbrekken er allikevel bekymret for at utbyggingspresset er for stort til å håndtere for organisasjonen.

– Med det utbyggingspresset vi nå står foran er det helt umulig for en organisasjon som Naturvernforbundet å sette seg inn i alle sakene. Det betyr at mange saker behandles uten at naturvernorganisasjonenes viktige stemme blir hørt. Forleden dag var det på samme dag, tre større befaringer i forbindelse med småkraftutbygginger bare i Nordland. Naturvernforbundet hadde ikke sjans til å delta på fler enn en av disse. Det er ikke bare naturen som blir skadelidende av den omfattende utbyggingen, det vi ser nå går også på bekostning av demokratiet. Vi har flere ganger tatt det opp med NVE og regjeringen uten at vi så langt har fått noe gehør.