Gledelig reduksjon i gaupejakta!

Miljøverndepartementet vedtok i dag å redusere jaktkvoten på gaupe i Midt-Norge med hele 16 dyr. – Dette er svært gledelig og viktig for å sikre en levedyktig gaupebestand i Midt-Norge, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

– Dersom rovviltnemdas tillatelse til felling av 60 dyr hadde blitt stående, ville det ha ført til en kraftig reduksjon i gaupebestanden, samt stor sannsynlighet for at vi ikke ville nådd målet om 12 årlige gaupekull i Midt-Norge. Forskningen har estimert at bestanden nå ligger på omtrent 14 familiegrupper. Derfor var det helt nødvendig og veldig bra at Miljøverndepartementet overprøvde nemndas uforsvarlig høye kvote, sier Haltbrekken. Dette er også helt i tråd med rovdyrforliket fra i fjor sommer, som sier at vi skal ligge tett på bestandsmålene i rovdyrpolitikken.

Det var rovviltnemnda for Midt-Norge som før jul vedtok å tillate uttak av 60 gauper, klart mer enn miljøfaglige råd tilsa. Vedtaket ble påklaget av Naturvernforbundet, og Direktoratet for naturforvaltning innstilte deretter i sin faglige tilrådning 44 dyr, noe som også fikk gjennomslag i Miljøverndepartmentet. – Også rovdyr må forvaltes med grunnlag i faglig kunnskap, understreker Haltbrekken. Det blir uholdbart når nemndene bare kan sette faglige råd til side.

Totalkvoten er dermed redusert fra 60 til 44 dyr. Hunndyrkvoten er også redusert ned til 4 dyr.

– Gjennom flere år har Naturvernforbundet registrert at en rekke rovviltnemnder foretar vedtak i strid med lovverket og kunnskapsgrunnlaget. Denne gangen har vi fått fullt medhold, og det er fantastisk bra, sier Haltbrekken. – Naturvernforbundet vil nå be myndighetene om snarest å foreta en grundig, faglig evaluering av nemndenes praksis og hvordan de forholder seg til faglige anbefalinger, avslutter Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet.
 

Kontakter:
Lars Haltbrekken, leder Naturvernforbundet: 91612191
Arnodd Håpnes, fagleder naturmangfold i Naturvernforbundet: 911 92 234
Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag: Per Flatberg: 905 15 046
Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag: Maja Dineh Sørheim: 995 41 463
Naturvernforbundet i Møre og Romsdal: Øystein Folden: 91812541
 

Bakgrunnsfakta

Det har vært en merkbar nedgang i gaupebestanden i Midt-Norge etter mange år med svært kraftig avskyting. Før rekorduttaket i 2011 med 51 skutte dyr, var det registrert 18 familiegrupper. Dette er over det vedtatte bestandsmålet på 12 slike grupper for regionen, noe som åpner for en viss jakt, innenfor faglig anbefalte rammer.

I 2010 publiserte Naturvernforbundet en rapport som evaluerte rovviltnemndenes fastsetting av jaktkvoter. For gaupekvoter i perioden 2007-2010 dokumenterte vi blant annet følgende:

   * Fire av fem gaupekvoter ble satt høyere enn faglig anbefalt. (Ingen ble satt lavere.) Samlety ble det anbefalt uttak av 421 dyr, 87 flere enn faglig anbefalt.

   * Gjennomsnittlig ble jaktkvotene satt 26 % høyere enn de faglige anbefalingene.

   * I Midt-Norge (region 6) økte nemnden kvoten med 57 % i 2009 og 44 % i 2010.

   * Nemndene har svak eller ingen faglig begrunnelse for hvorfor kvotene settes høyere enn de faglig anbefalingene.

Naturvernforbundet anser at departementets vedtak om holde fast på den faglig anbefalte kvoten for 2012 er langt bedre tilpasset det den eksisterende bestanden kan tåle enn det rorvviltnemnda har gått inn for.