Grandfjæra

I et brev til Statsforvalteren krever vi flere tekniske tiltak for å hindre spredning av miljøgifter.

Etter den godkjente reguleringsplanen, skal store mengder stein fylles ut i Grandfjæra. (8 000 lastebillaster). Sjøbunnen er forurenset med miljøgifter og Planor har derfor søkt om tillatelse til utfyllingen etter forurensningsloven.

Vi tar også opp at all utfylling er til skade for livet i fjorden. Vi krever at summen av de negative påvirkningene må avklares og ses i sammenheng. I tillegg til utfyllingene og oppvirvling av miljøgiftene, kommer de store mengdene med nitrogenforbindelser/urin sammen med fosfater som går urenset ut i sjøen fra byens ”renseanlegg.” Dette er næringsstoff som blant annet kan føre til oppblomstring av trådalger/lurv på bekostning av andre arter i fjorden. Det er behov for en marinbiologisk undersøkelse av fjorden. Det neste blir å sette i gang med tiltak for å verne om livet i sjøen.

Du finner brevet her.