Haram vindpark

Her er meir informasjon om Haram vindpark.

Tiltakshaver   HARAM KRAFT AS Fylke   MØRE OG ROMSDAL Kommune   HARAM Ytelse   66 MW Årsproduksjon   200 GWh Antall møller   24 stk Saksnummer i NVE   200202714 Status   Konsesjon er søkt

NVE har mottatt konsesjonssøknad og konsekvensutredning for Haram vindpark og for en 132 kV kraftledning fra vindparken til Alvestad.
Haram Kraft AS har søkt om å bygge og drive en vindpark med inntil 33
vindturbiner og en installert effekt på 66 MW. Vindparken er tenkt lokalisert
på Haramsøya og Flemsøya. Vindturbinene vil kunne få en totalhøyde på inntil 135 meter, og vil hver kunne ha en installert effekt på 2 til 3 MW.

Nettilknytning:
Tafjord Kraftnett AS søker om konsesjon for å bygge og drive en 22 kV
kraftledning fra vindparken på Flemsøya til ny transformatorstasjon i
vindparken på Haramsøya, samt en 132 kV kraftledning fra ny
transformatorstasjon på Haramsøya til Alvestad transformatorstasjon. Den
omsøkte nettløsningen består både luftledning, jordkabel og sjøkabel.

NVE holdt offentlig møte om saken på Haramsøy skole
tirsdag 25. januar 2005 kl 1900. Fristen for å komme med merknader til søknaden og konsekvensutredningen var satt til 18. mars 2005.

NVE ba i brev av 2. juni 2005 om tilleggsutredninger i saken. Haram Kraft AS
oversendte tilleggsutredningen 9. desember 2005. Tilleggsutredningen ble sendt på høring 14. desember 2005, og eventuelle merknader til denne må sendes NVE innen 31. januar 2006

Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO