Havsul må vente på regional plan

Naturvernforbundet i Ålesund og omegn vil ikkje kunne gå inn for utbygging av Havsul-prosjektet slik det føreligg i meldingane. I Fylkesdelplan for strand- og kystsona 2001-2004 for Møre og Romsdal vert det åtvara mot ei bit-for-bit forvalting av areal. Planen peikar på at ?føre-var-prinsippet? er ein garanti for berekraft, og prinsippet må alltid liggje til grunn for forvaltinga. – Naturvernforbundet ynskjer difor at prosjektet vert lagt på is til ein samla regional/ nasjonal plan for vindkraftutbygging er utarbeida, seier Astrid Buset i Naturvernforbundet i Ålesund og omegn.

Astrid Buset i Naturvernforbundet i Ålesund kan kontaktast på telefon 70 12 06 90 eller 48 27 67 98.

Les uttalen frå Naturvernforbundet i Ålesund og omegn til Havsul