HBCD er en miljøgift – Brødrene Sunde må ta ansvar

Området i Borgundfjorden mellom Ålesund kommunale renseanlegg og Brødrene Sunde har Norges høyeste HBCD-forgiftning, og Mattilsynet advarer mot å spise skalldyr og bunnfisk fra området. Det kan ikke forsvares at utslippene opprettholdes. Brødrene Sunde må ta miljøansvar og gjøre som Vartdal Plast: slutt å bruke HBCD. Les hele pressemeldingen fra Naturvernforbundet i Ålesund og omegn:

PRESSEMELDING

HBCD er en miljøgift ? Brødrene Sunde må ta ansvar

Sunnmørsposten kan i dag melde at HBCD ikke er giftig. Brødrene Sunde forsøker nok en gang å ufarliggjøre utslippene av miljøgifter til Borgundfjorden. De mener å ha belegg for å si at HBCD ikke regnes for en gift, og at det er et ?relativt snilt stoff?, og at de derfor kan fortsette å slippe ut denne miljøgiften i fjorden.

Naturvernforbundet i Ålesund og omegn mener dette er å føre folk bak lyset. HBCD er en miljøgift som tilhører gruppen bromerte flammehemmere. Statens forurensningstilsyn prioriterer utfasing av bromerte flammehemmere høyt.

Bromerte flammehemmere er miljøgifter fordi de er meget giftige for livet i havet, de brytes svært sakte ned og de hoper seg opp i næringskjeden. Stoffene kan også gi leverskader hos menneske og skader på fostre ved høye konsentrasjoner.

Området i Borgundfjorden mellom Ålesund kommunale renseanlegg og Brødrene Sunde har Norges høyeste HBCD-forgiftning, og Mattilsynet advarer mot å spise skalldyr og bunnfisk fra området. Det kan ikke forsvares at utslippene opprettholdes. Brødrene Sunde må ta miljøansvar og gjøre som Vartdal Plast: slutt å bruke HBCD.

Kontaktpersoner: Naturvernforbundet i Ålesund og omegn: Astrid Buset 70 12 06 90 / 48 27 67 98 Miljøgiftekspert i Naturvernforbundet: Per-Erik Schulze 35 98 02 68 / 41 85 66 97

Les mer om hva SFT sier om HBCD i sin OBS-liste heksabromsyklododekan (HBCD) Synonym: HBCD CAS-nr: 25637-99-4 EC-nr: 247-148-4

Begrunnelse: Høyt potensial for bioakkumulering kombinert med meget høy akutt giftighet Meget høy akutt giftighet for vannlevende organismer

Aktiviteter/egen regulering: Stoffet er til vurdering i EUs program for risikovurdering av eksisterende kjemikalier (2. prioritetsliste). Regulert i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Enkelte bromerte flammehemmere er regulert i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften).

Stoffgruppe: Bromerte flammehemmere

Hva er Obs-listen Obs-listen er miljøvernmyndighetenes liste over helse- og miljøfarlige stoffer som man ut fra dagens kunnskaper anser kan representere særlige problemer på nasjonalt nivå, og der bruken bør reduseres hvis det er risiko for helse og/eller miljø ved bruk, produksjon, lagring eller håndtering av avfall. Hensikten er at listen skal brukes som et verktøy for å redusere mengden av helse- og miljøfarlige stoffer i omgivelsene.

Stortingsmelding nr. 25 (2002-2003): ? Det er et nasjonalt mål at utslipp av bromerte flammehemmere reduseres vesentlig innen 2010.