Herøy vasslag med planar om vassbehandlingsanlegg – nødvendig med kartlegging av naturmangfold

Fråsegn frå Naturvernforbundet i Møre og Romsdal.

Herøy vasslag har sendt inn søknad om dispensasjon med sikte på etablering av nytt vannbehandlingsanlegg og legging av ledning ut i sjø.

Naturvernforbundet har fleire kommentarar til planane.

I etterkant, 5. april 2021 mottok Naturvernforbundet følgjande svar:

Hei!

Vi har no engasjert Geir Gaarder i Miljøfagleg Utredning AS for å gjennomføre utredning etter Naturmangfaldslova.

 

«Utredningen som skal tilfredsstille de krav som stilles i naturmangfoldlovens §§8-10. Dette innebærer en beskrivelse og vurdering av kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet (§8), vurdering av behovet for å anvende føre-var-prinsippet (§9) og en vurdering av økosystemtilnærming og samlet belastning av tiltaket (§10). Som del av dette foretas det også en forenklet konsekvensvurdering, med grunnlag i Statens vegvesen (2018) sin håndbok V712 for konsekvensutredninger. Det settes også fram forslag til avbøtende tiltak.

Resultatene vil bli presentert i en rapport. Der vil datagrunnlag og metodikk for kartlegging og vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens bli nærmere beskrevet. Videre vil naturmangfoldet innenfor utredningsområdet bli beskrevet og verdivurdert. Tiltaket sin påvirkning på naturmangfoldet vil bli utredet og det konkluderes med hvilke konsekvenser det vil få for naturmangfoldet. I tillegg vil det bli beskrevet og vurdert i hvilken grad naturmangfoldlovens §§8-10 er oppfylt. I et eget kapittel vil usikkerhet i vurderingene omtales. Også avbøtende og kompenserende tiltak vil bli utredet.

Vi er innstilt på å kunne gjøre feltarbeidet i løpet av mai måned og levere rapport innen midten av juni.»

 

Vidare sakshandsaming i MTU, Herøy kommune er sett på vent til denne rapporten ligg føre.

 

 

Vennleg helsing

Herøy Vasslag SA

Per-Arne Gjerdsbakk

Styreleiar

 

Mobil: 91 39 69 80

e.post: styret@heroy.vasslag.no