Himmel og hav – Siri Kalvig på foredragsturné i Møre og Romsdal om klimaendringene

Metereologisk institutt og Storm Weather Centre arrangerer sammen med Miljøverndepartementet foredragsturneen Himmel og hav. Foredragsturneen handler om klimaendringer, konsekvensene dette har og mulige løsninger, og starter i Møre og Romsdal 25. – 27. april.

Onsdag 25., torsdag 26. og fredag 27. april besøker oseanograf Hilde Holdhus og metereolog Siri Kalvig fra Storm Møre og Romsdal med sitt klimaforedrag. Det legges opp til en klimakafé i forbindelse med flere av arrangementene.

Programmet for onsdag 25. april ser slik ut:

1000 – 1130: Foredrag og klimakafé. Høgskolen i Ålesund – auditoriet «Fogdegården». Åpent for publikum.

1245 – 1445: Foredrag for Spjelkavik videregående skole.

2000 – 2200: Åpent møte med foredrag og klimakafé i BIs lokaler i Molovegen i Ålesund (samme bygg som Scandic).

Programmet for torsdag 26. april ser slik ut:

1000 – 1130: Foredrag i Molde kino for de ansatte i Molde kommune og i Møre og Romsdal fylke. Åpent for publikum.

1230 – 1400: Foredrag i Molde kino for Romsdal videregående skole. Det er ledige plasser dersom flere ønsker å delta.

1900 – 2100: Klimakafé og foredag i Tingvoll kino. Åpent for publikum.

Fredag 27. april ser programmet slik ut:

0830 – 1200: Foredrag for Atlanten videregående skole

1200 – 1315: Foredrag i auditoriet i Braatthallen for Kristiansund videregående skole.

Foredragholderne ønsker en tettest mulig dialog med folk og har opprettet en epostadresse, himmeloghav(a)storm.no, hvor folk kan sende inn spørsmål om klimaendringer i forkant til foredragsholderne, som så vil forsøke å trekke ut de mest interessante spørsmålene og besvare disse på turneen.

Klimaforedraget ser på årsakene til klimaendringene med norske øyne, men minner også om at klimaendringene går hardt ut over de fattige i verden. Kalvig og Holdhus forsøker også å ha et tydelig fokus på løsninger.

Lokalt er Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, Changemaker og Grønn hverdag involvert i foredragsturneen, sammen med berørte kommuner og Møre og Romsdal fylke. Det er et mål å få med flere organisasjoner fram mot arrangementene.

For intervjuavtaler med foredragsholderne eller spørsmål om Himmel og hav:

Ta kontakt med Steinar Alsos på telefon 91 83 11 93 eller epost steinar(a)forumfor.no.

For spørsmål om turneprogrammet i Møre og Romsdal:

Ta kontakt med Øystein Solevåg på telefon 40 23 47 05 eller epost moreromsdal(a)naturvern.no.

Bakgrunn: Trusselen om farlige klimaendringer er vår tids største utfordring

FN slår fast i nye rapporter at klimaendringene er menneskeskapte og at konsekvensene både er og blir dramatiske. Vi må kutte utslippene mye, og det må skje raskt.

Klimaforskerne sier det er helt nødvendig med minst en halvering av verdens samlede utslipp innen midten av dette århundre. For å få til dette må utslippene fra den rike verden være på minst 80 prosent innen 2050, og minst 30% innen 2020. En slik forpliktelse forventer vi også at Norge skal påta seg. Og for å klare dette må det settes i verk tiltak nå.

Senter for klimaforskning (CICERO) har anslått at kommunens virkemiddelapparat påvirker 1/3 av Norges totale klimagassutslipp. Dette kan være krav til transportsektoren, energieffektive bygninger og avfallshåndtering. Kommunen spiller altså en vesentlig rolle i å kutte i klimagassutslippene.

Et land vi bør sammenlikne oss med er Sverige. Siden 1990 har Svenske klart å kutte utslippene med 7 prosent, mens utslippene i Norge er økt med 9 prosent. Mye av svenskenes sukksess har vært nasjonale virkeidler gjennom grønne skatter og avgifter, men i tillegg har kommunene spilt en avgjørende rolle i å få ned utslippene.

I mange kommuner er veitrafikken den klart største utslippskilden for klimagasser. I Oslo for eksempel var veitrafikken alene ansvarlig for nesten halvparten av utslippene av klimagasser. Gjennom arealplanen gjør kommunene valg som på lang sikt vil redusere eller øke behovet for biltransport i kommunen. Å vurdere og legge tilrette for transportminimering vil være et av kommunenens viktigste klimavirkemidler.

Utbygging av kollektivtrafikken vil og kunne få ned utslippene. Det er fylkeskommunenen som ansvarlig for bevilgningene til kollektivtrafikken, men kommune kan spille en viktig rolle ved å kreve flere avganger og å legge tilrette for kollektivtrafikken, for eksempel gjennom bedre fremkomlighet.

Energiforbruket i Norge øker stadig. Det fines i dag et enormt forbedringspotensial i å gjøre offentlige bygninger mer miljøvennlige. Dette kan gjøres gjennom energisparing og gjennom valg av miljøvennlige energiløsninger. Kommunene eier 25 % av alle yrkesbygg i Norge og står for 1/3 av energibruken i norske næringsbygg, noe som utgjør et stort potensial i forhold til redusert energibruk og muligheter for energiomlegging.

I tillegg til å gjennomføre tiltak i egne bygninger har kommunen store muligheter i å legge tilrette for utslippskutt for befolkningen og næringslivet i kommunen. Etter plan- og bygningsloven kan kommunestyret vedta at alle bygninger som oppføres innenfor et avgrenset område må tilknyttes fjernvarmeanlegg. Tilknytningsplikten gjelder i utgangspunktet ikke for eksisterende bygninger, men et krav om tilknytning kan stilles ved større ombygninger. For å få en mer bærekraftig energiforsyning i kommunen er det viktig å legge til rette for vannbåren oppvarming i urbane områder. På denne måten blir det mulig å redusere bruken av elektrisitet til oppvarmingsformål, og det blir mulig å bruke mer miljøvennlige energikilder som biobrensel og varmepumper.

I tillegg til utslippsreduserende tiltak må kommunene i fremtiden legge tilrette for klimaendringene vi kommer til å oppleve. Økt skredfare, flom og nedbør vil kunne ha stor innvirkning på kommunenes arealplaner og kommunens plikt til risiko- og sårbarhetsanalyser slik det er foreslått i den plan- og bygningsloven.

På samme måte som verden trenger land som går foran å viser vei i kampen mot klimaendringer, trenger Norge kommuner som viser vei for andre. I Sverige har 20 kommuner, som representerer over to millioner innbyggere, gått sammen i Klimatkommunerna for å samarbeide om lokale utslippskutt. De lærer av hverandres erfaringer og utvikler nye lokale løsninger for å kutte i utslippene. Liknende initiativ, med ambisiøse kommuner vil kunne være de fyrtårnene vi trenger også i Norge.

I høst kom tidligere sjefsøkonom i Verdensbanken, sir Nicholas Stern, med en omfattende rapport om kostandene ved klimaendringene. Konkulsjonene var klar. Det er langt billigere å gjennomføre tiltak enn å la være. Og jo lengere vi venter, desto dyrere vil utslippsreduksjonene bli. Vi mangler ikke begrunnelser for å handle nå, eller løsningene for å lykkes. Det vi mangler er ambisiøse og fremtidsrettede politikere som vil gå foran å vise vei. Derfor må lokalvalget denne høsten bli et klimavalg.

Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet


Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundets gjør for å redusere energibruk og klimaendringar

Bilde av foredragshaldarane i Himmel og hav

Bilde av foredragsholderne

Annonse – arrangement onsdag kveld

Annonse – arrangement i Molde

Natur og Ungdom med klimaløpeseddel

Pressemelding frå Møre og Romsdal Natur og Ungdom

Brosjyre – Naturvernforbundet i Ålesund og omegn

Brosjyre – Molde og Kristiansund