Hyttebygging i kulturlandskap

Naturvernforbundet rår Tingvoll kommune frå å gi dispensasjon frå kommuneplanen til utlegging av hyttetomt på Kansdal i Tingvoll.

Naturvernforbundet i Tingvoll si grunngjeving for å ikkje ville ha hyttebygging er knytt til omsynet til naturmangfaldet og kulturlandskapet.

Øystein Folden er leiar i Naturvernforbundet i Tingvoll. Han har telefon 91 81 25 42. Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør for å ta vare på naturen

Fråsegn frå Naturvernforbundet i Tingvoll til Tingvoll kommune

Vedlegg til brevet: omtale frå Planjuss

Tingvoll kommune: Oppheving av byggeløyve