– Ikke øk flyplasskapasiteten, og la forurenseren betale

Slik kan Norges Naturvernforbunds syn på flytrafikken oppsummeres. Budskapet er sendt til Samferdselsdepartementet i forbindelse med at myndighetene er i ferd med å utarbeide en strategi for norsk luftfart. – Vi setter pris på å bli invitert til å gi innspill, men frykter at den framtidige luftfartspolitikken fortsatt skal legge til rette for kraftig trafikkvekst med påfølgende miljøbelastning, sier Holger Schlaupitz, fagrådgiver i Norges Naturvernforbund.

I sitt innspill peker Naturvernforbundet på at flytrafikken og miljøbelastningen av den er altfor høy, både lokalt i form av støy og forurensning og globalt i form av utslipp av klimagasser. Flytrafikken vokser kraftig. Da må det viktigste siktemålet være å dempe trafikken.

– I en slik situasjon blir det helt feil av myndighetene å legge til rette for enda mer trafikk i form av nye rullebaner og større terminalbygg, slik Avinor planlegger, fortsetter Schlaupitz.

– For å dempe trafikken må blant annet prisen på utslipp økes, noe som også vil gjøre det mer lønnsomt å ta i bruk teknologi og løsninger som gir redusert miljøbelastning, tilføyer han.

Norges Naturvernforbunds hovedmomenter i innspillet til Samferdselsdepartementet:

· Infrastrukturpolitikken må ses i et langsiktig perspektiv, der det tas hensyn til behovet for kraftige kutt i utslipp av klimagasser og en langt høyere pris på utslipp av CO2.

· Avinors planer for utbygging av flyplassene er uakseptable. En tredje rullebane på Gardermoen, en andre rullebane på Flesland og en eventuell andre rullebane på Værnes må ikke realiseres.

· En annen finansieringsform som ikke gjør Avinor avhengig av trafikkvekst, bør vurderes. Penger fra landingsavgifter bør i en overgangsfase kunne brukes til å bygge ut et moderne jernbanenett som bidrar til redusert flytrafikk og dermed et mindre behov for luftfartsinfrastruktur.

· Offentlige myndigheter må ikke engasjere seg i å få lavprisselskap til å etablere seg eller få flere flyturister til Norge. Avinor må heller ikke ha anledning til å gi rabatter på landingsavgiftene for å tiltrekke seg nye operatører.

· Det må innføres økte klimagassavgifter på fly. Slike avgifter må også gjelde utenlandstrafikken. Norske myndigheter må arbeide for internasjonale miljøavgifter på flytrafikken. Første skritt kan være å inngå en nordisk, bilateral avtale om CO2-avgift på flydrivstoff.

· Ordningen med salg av tax-free-varer i forbindelse med utenriks fly- og ferjereiser bør vurderes i et miljøperspektiv.

· Flytrafikken i Europa må få et eget kvotesystem som ikke muliggjør kjøp og salg av kvoter mellom flysektoren og andre sektorer.

· Nødvendige tiltak må gjennomføres for å hindre utslipp og lokal miljøbelastning ved flyplassene. Disse må finansieres gjennom landingsavgiftene. Prinsippet om at forurenseren skal betale, må gjelde.

Norges Naturvernforbund har samtidig skrevet en høringsuttalelse til «Gardermoen 2040 – strategisk utviklingsplan for Gardermoen». I uttalelsen påpeker Naturvernforbundet på at flytrafikken også fører til mange lokale problemer, blant annet støy og utslipp til vann. Flytrafikken gir også mye biltrafikk til og fra Oslo Lufthavn, med tilhørende miljøbelastning. Lenke til høringsuttalelsene og annen informasjon finner du her:

Les hele innspillet til Samferdselsdepartementet om luftfartsstrategien

Les mer om Samferdselsdepartementets arbeid med luftfartsstrategien

Les høringsuttalelsen til Gardermoen 2040 – strategisk utviklingsplan for Gardermoen

Les mer om Gardermoen 2040

Les om tidligere høringsuttalelse om behov for en tredje rullebane på Gardermoen

Les heftet Clearing the Air – Myth and Reality of Aviation and Climate Change

Les Norges Naturvernforbunds rapport Transportstrategi for miljø og næringsliv

Temaside: Samferdsel

Temaside: Energi og klima

Klikk her for å lese hvordan du kan bli medlem eller på annen måte kan støtte Norges Naturvernforbunds viktige arbeid for en miljøvennlig, framtidsrettet samferdselspolitikk