Industriområde og dypvannskai på Husøya i Kristiansund kommune: Uttalelse fra Naturvernforbundet i Kristiansund og Averøy

Naturvernforbundet har gått igjennom de tilsende dokumentene vedrørende industriområde og dypvannskai på Husøya i Kristiansund kommune.

Naturvernforbundet finner en rekke mangler ved planutkastet og sakvurderingene på disse miljøområdene:
1. vurdering av utenforliggende virksomheter som kan medføre skade inn i et verneområde
2. utslipp til luft
3. effekt på fiskeri-interesser
4. oppvirvling av forurenset sjøbunn fra skipsanløp
5. dokumentasjon av fungerende akuttutslippsberedskap
6. konsekvenser av samlet belastning
7. hensynet til naturmangfoldloven § 12 ”miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder”
8. hensynet til vanndirektivet
9. planens øvrige innhold