Innfør midlertidig vern i Tjørnanakkane nå!

Norges Naturvernforbund er svært bekymret over at det nå pågår hogster i Tjørnanakkane i Volda kommune, Møre og Romsdal. Lokaliteten er i flere rapporter registrert som internasjonalt verneverdig, og det fins kun få skogområder av denne typen i Norge. Skogtypen er en olivinskogutforming, der det også er registrert flere rødlista arter. Direktoratet for naturforvaltning, Miljøverndepartementet og Landbruks- og matdepartementet oppfordres nå til å gripe inn for å sikre vern.

Naturvernforbundet ber om at myndighetene snarest innfører midlertidig vern slik at verneverdiene sikres inntil en myndighetsstyrt verneprosess kan startes i området.

Tidligere i februar sendte Naturvernforbundet brev med oppfordring om å starte en myndighetsstyrt verneprosess i området. Dette fordi det er planlagt hogster i lokaliteten og det er godkjent bygging av vei, en sak Norges Naturvernforbund har påklaget. Hogstinngrep som er foretatt har negativ innvirkning på verneverdiene i området og de er avgjort ikke faglig forenelig med bevaring av biologisk mangfold eller et bærekraftig skogbruk.

Norges Naturvernforbund mener denne saken er meget oppsiktsvekkende siden skogforvaltningen og miljøsertifiseringen av skog, inkludert MIS-registreringer, ikke er i stand til å fange opp eller ivareta noen av de mest verdifulle internasjonalt verneverdige skogområdene som vi har her i landet. En oppfordring fra Fylkesmannen i 2006 om å starte frivillig vern av området har heller ikke ført fram. Denne saken har også flere aspekter som setter norsk skogforvaltning i et dårlig lys. Norges Naturvernforbund vil forfølge flere av disse ved senere anledninger, men førsteprioritet er nå at myndighetene går inn og sikrer de fantastiske naturverdiene som finnes i området ved å innføre midlertidig vern, før ødeleggende hogster øker i omfang.

Lars Haltbrekken er leiar av Norges Naturvernforbund. Han har telefon 91 61 21 91.

Arnodd Håpnes er fagleiar for naturmangfold i Norges Naturvernforbund. Han har telefon 91 19 22 34.

Øystein Folden er leiar i Naturvernforbundet i Møre og Romsdal. Han har telefon 91 81 25 42. Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør for å ta vare på naturen

Brevet frå Norges Naturvernforbund

Presisering frå Naturvernforbundet 5. mars 2008

Notat om olivinfuruskog