Innspill til KVU-seminar i Ålesund 20. – 21. oktober fra Naturvernforbundet

Naturvernforbundet er invitert til å delta på KVU-seminaret i Ålesund. Naturvernforbundet er en frivillig organisasjon med medlemmer som bruker fritiden sin på dette arbeidet, derfor er det veldig vanskelig for oss å delta på en samling som er på dagtid, over to dager. Derfor sender vi heller dette brevet og ber om at disse punktene også tas med i diskusjonene på lik linje med innspill fra andre aktører. Naturvernforbundet ser at diskusjonene på seminaret er konsentrert rundt behov, mål og utvikling av ideer til konsepter. Vi gir derfor noen innspill til disse tre temaene.

BEHOV knyttet til samfunn og transport

Ålesund og Sunnmøre har behov for mer, bedre og raskere kollektivtrafikk. Det er et stort behov for innbyggerne å ha et reelt valg til å kunne velge miljøvennlige transport i hverdagen.

Det er behov for:

 • En busstilbud som øker antallet passasjerer med minst 2 %  hvert år. I stedet for 2 % nedgang hvert år.
 • Et kollektivtilbud som er effektivt og like raskt eller raskere enn bilen.
 • Et kollektivtilbud som har avganger ofte og nesten hele døgnet.
 • Et kollektivtilbud med god korrespondanse og gjennomgående billetteringssystem.
 • Et kollektivtilbud som gjør det enkelt og greit og raskt å reise kollektivt fra nabokommunene og inn til Ålesund.
 • Det bør være enkelt og attraktivt å gå og sykle i og til byen.

For å få dette til må man være enige om å prioritere dette:

 • Avsette minst 25 % av bompengene til kollektivtiltak (som i Oslo, i Bergen og Tromsø er det enda mer av bompengene som går til kollektivtiltak)
 • Tenke kollektivtrafikk ved alle nye veiprosjekter.
 • Ha egne kollektivfelt.
 • Prioritere kollektivtrafikk i byen – både i vegkryss og i enkelte gater som i størst mulig grad reserveres for kollektivtrafikk.
 • Være klar over at dersom man prioriterer bilen, slik det har blitt gjort til nå, gjennom økning i parkeringskapasiteten og gjennom å la bilen ha like god framkommelighet som bussen, så er det NESTEN UMULIG å samtidig øke antallet kollektivreisende.
 • Planlegge kontorer, detaljhandel, boligområder i gangavstand fra kollektivtraséer. Unngå kontor-, boligutbygging og kjøpesentre som er helt bilbaserte.

Det er et stort behov for mer kunnskap og bevissthet om hvordan man kan øke kollektivandelene og kunnskap om hva som er miljøvennlige transportløsninger.

Det å gi noe prioritet, betyr at man samtidig nedprioriterer noe annet. For å få til ønsket utvikling i Ålesund, vil det være nødvendig å nedprioritere:

 • Økt vegkapasitet inn til Ålesund fra nabokommunene og mellom Spjelkavika og Sentrum, dvs. ingen Borgundfjordtunnel og ingen firefeltsutbygginger i Ålesundregionen
 • Bygging av parkeringsplasser og parkeringshus
 • Gratis parkering, særlig i Moa-området

MÅL – hva ønsker vi å oppnå for transport og utvikling i Ålesund kommune

Det overordna målet med bedre transportsystemer er jo et attraktivt bymiljø og en attraktiv region. En region og en by som folk ønsker å bo i og flytte til. Videre er det et mål å få til en bærekraftig og miljøvennlig utvikling av regionen.

Dette er to viktige mål med arbeidet, samtidig som det også er to svært viktige forutsetninger for utviklingen av transportsystemene.

Det er viktig at man ikke skaper et transportsystem som ødelegger bymiljøet (mange biler i byen, mange rundkjøringer og parkeringsplasser gjør det vanskeligere, mindre trygt og mindre attraktivt å bevege seg i byen. Mer forurensning og støy gjør bomiljøet mindre attraktivt).

Ålesund og Sunnmøre må forholde seg til internasjonale og nasjonale klimamål. Vi må ta innover seg at vi også har et ansvar for å redusere klimagassutslippene. Dessuten har vi et ansvar for at befolkningen på Sunnmøre og framtidige generasjoner også har muligheten til å velge miljøvennlige transportløsninger.

Ålesund er en del av en region. Det er viktig å legge til rette for at de som bor i nabokommuner også skal kunne komme seg trygt og miljøvennlig inn til Ålesund. De løsningene som velges for Ålesund vil ha store konsekvenser for utviklingen i nabokommunene.

MÅLET må altså være: Effektive og miljøvennlige transportløsninger, større kollektivandeler, samt attraktivt bymiljø og region.

Utvikling av ideer til konsepter og drøftinger av forslagene

Vi håper at et av konseptene som får en skikkelig drøfting og utredes videre er konseptet om en miljøvennlig Ålesundsregion. Et konsept der man ser på hvordan man kan utvikle Ålesund til å bli byen i Norge med størst økning i antallet som reiser med kollektivtrafikk.

Framtidens byer velger kollektivtrafikk – Hva velger vi?

I fjor arrangerte Naturvernforbundet, med støtte fra Statens vegvesen, og i samarbeid med nesten alle partiene i Ålesund, samt Nettbuss, Yrkestrafikkforbundet, Transportarbeiderforbundet og Natur og Ungdom et seminaret ”Framtidens byer velger kollektivtrafikk – hva velger vi?”.

Vi legger ved hovedpresentasjonen på dette seminaret som var ved Aud Tennøy fra Transportøkonomisk Institutt (TØI).