Innspill til regjeringsforhandlingene etter valget i 2005

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal har blitt bedt om å gi innspill på saker som bør inn i en regjeringserklæring for den neste perioden. Etter en intern runde har vi kommet opp med disse forslagene.

MILJØ OVERORDNET SEKTORHENSYN – OPPGAVER SOM HAR VÆRT UKLART ORGANISERT

1) Videreføring av arbeidet med å sikre halvering av norske klimagassutslipp innen 2020. Synliggjøre konsekvenser og innarbeide strategien i de ulike sektorenes styrende dokumenter.

2) Miljøverndepartementets rolle som overordnet departement må ikke føre til at andre departementer ikke ivaretar sitt miljøansvar. Bør regjeringen innføre sektorvise miljøhandlingsplaner igjen, utvikle det sektorvise miljørapporteringssystemet eller kan man på andre måter sikre ivaretakelsen av miljø i alle sektorer?

3) Sørge for tilstrekkelig miljø- og helsekompetanse i kommunene før overføring av flere oppgaver

FEIE FOR EGEN DØR – OPPGAVER SOM LIGGER TIL DET NÅVÆRENDE MODERNISERINGSDEPARTEMENTET

1) Alle statlige virksomheter skal miljøsertifiseres i løpet av perioden. Vurdere stimuleringstiltak for å sikre at kommunal virksomhet miljøsertifiseres.

2) Miljøkrav skal innarbeides i alle offentlige anskaffelser. Der det finnes tredjepartssertifiserte miljømerkeordninger som Svanen og Blomsten bør offentlig virksomhet i sin allminnelighet stille miljøkrav som tilsvarer disse kravene. Dermed styrkes miljøarbeidet samtidig som dette er en effektiv måte å stille miljøkrav på både for innkjøper og leverandør.

3) Strengere krav til energibruk i statlige bygg.

MILJØMILJØ – OPPGAVER SOM LIGGER TIL DET NÅVÆRENDE MILJØVERNDEPARTEMENTET

1) Det bør innføres et forbud mot bruk av helse- og miljøskadelige stoffer i treimpregnering. Dette er en stor kilde til forurensning av omgivelser og av maten vår. Det finnes gode norskutviklede alternativer. Naturvernforbundet har også tidligere tatt til orde for dette.

2) Videreføre opprydding av forurenset grunn.

3) Forby flere bromerte flammehemmere.

4) Forsere oppryddingen av forurensede fjorder. Fjordene på Vestlandet er sterkt forurenset av miljøgifter som PCB. Beregninger fra SFT viser at det vil koste rundt 25 milliarder kroner å rydde opp.

5) Sette fart i arbeidet med å få opprettet flere nasjonale laksefjorder.

6) Verne Reinheimen som nasjonalpark.

7) De små grønne områdene er de første barna møter utenfor TV-ruta. Vernet av disse må styrkes.

8) Bynasjonalparker må innføres som begrep i lovgivningen og opprettes i de fleste av landets byer.

9) Det er behov for økt kunnskap i befolkningen om klimaendringer, konsekvenser og årsaker. Informasjonsarbeidet på området skal vesentlig styrkes i perioden.

10) Det er behov for økt kunnskap i befolkningen om tap av biologisk mangfold, konsekvenser og årsaker. Informasjonsarbeidet på området skal vesentlig styrkes i perioden.

11) Nasjonalt krav om avfallsplan for bygge- og rivingsavfall for alle bygg over 400 m2

12) Innføre deponeringsforbud for våtorganisk avfall fra 2006. Unngå innføring av matavfallskverner.

13) Videreføre støtten til miljøarbeid rettet mot frivillige organisasjoner og Kirken.

ENERGISK – OPPGAVER SOM LIGGER TIL DET NÅVÆRENDE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET

1) Økt satsing på energisparing – stabilisere og redusere energiforbruket i perioden.

2) En mer samordnet planlegging av vann- og energiressursene. Dette innebærer at de oppgavene som Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE) behandler i dag i forhold til Samla plan, tilsyn med anlegg og vassdrag og konsesjonssaker i forhold til vassdrag, vindkraft og kraftlinjer bør flyttes til Trondheim og Direktoratet for naturforvaltning. Energianleggskonsesjoner som gjelder kull, olje og fossilgass mv. flyttes til fylkene eller til SFT. Pådrivarrolla og informasjonsrolla til NVE i forhold til energi, som utbygging av mini- og mikrokraftverk osb. flyttes til Trondheim og Enova for. Markedskontrollrollen NVE utøver i forhold til nettselskapene bør flyttes til Bergen og Konkurransetilsynet. Beredskapsoppgavene som NVE har i forhold til flom, damsikring mv. flyttes til Tønsberg og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Utstrakt delegering til fylkene bør vurderes.

3) Stanse utbyggingen av mini-, mikro- og småkraftverk i verna vassdrag.

4) Vern Vefsna. De store vannkraftutbyggingenes tid er over.

5) Sørge for at alle får tilgang til direktevisende individuelle avlesinger av eget energiforbruk, sammenlignet med tidligere forbruk.

6) Gjenta innspillet fra Naturvernforbundet om grønne sertifikater.

7) Endre regelverket slik at nettselskapene kan bruke nettleien til å legge kraftlinjer i kabel forbi sårbare områder.

SYKKEL OG BANE – OPPGAVER SOM LIGGER TIL DET NÅVÆRENDE SAMFERDSELSDEPARTEMENTET

1) Innføring av biodrivstoffdirektivetet i Norge og et program for å introdusere biodrivstoff i samferdselssektoren.

2) Sørge for at ingen vegprosjekter gjennomføres uten at det samtidig sikres en tilfredsstillende løsning for myke trafikanter.

3) Styrke arbeidet mot støy fra samferdselssektoren.

HUS OG HEIM – OPPGAVER SOM LIGGER TIL DET NÅVÆRENDE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET

1) Redusere miljøbelastningen fra byggsektoren ved at å kreve at nye bygninger skal ha lavere energiforbruk, uten at dette går på bekostning av innemiljøet.

2) Legge til rette for vannbåren oppvarming på bekostning av direkte bruk av elektrisitet.

MILJØ FOR LÆRING – OPPGAVER SOM LIGGER TIL DET NÅVÆRENDE UNDERVISNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENTET

1) Ved innføring av skolemat til alle: Skolematen må i størst mulig utstrekning være økologisk og rettferdig.

2) Styrke miljøundervisningen.

GRØNNE SKATTER OPP AV SKUFFEN – OPPGAVER SOM LIGGER TIL DET NÅVÆRENDE FINANSDEPARTEMENTET

1) Redusert moms på økomat og miljømerkede varer.

2) Nasjonal flyskatt.

3) Fortsatt engangsavgift på emballasje.

4) Fortsatt sluttbehandlingsavfgift på avfall.

5) CO2-avgift knyttet til direkte bruk av fossilgass.

MAT OG MILJØ – OPPGAVER SOM LIGGER TIL DET NÅVÆRENDE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET

1) Videreutvikle det norske systemet for skogsertifisering til et system med internasjonal troverdighet, altså et system som tilfredsstiller FSC-kravene.

2) Vridning i støtten til landbruket for å øke overgangen til økologisk landbruk. Målsetningen om innføring av økologisk landbruk bør skjerpes til 2020.

REISELIV OG NÆRING – OPPGAVER SOM LIGGER TIL DET NÅVÆRENDE NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET

1) Økoturimse som skjøtselstiltak i landskapsvernområde og andre steder.

2) Haldenreaktoren skal stenges og demonteres.

UT I VERDEN – OPPGAVER SOM LIGGER TIL DET NÅVÆRENDE UTENRIKSDEPARTEMENTET

1) Forbud mot import av tropisk trevirke.

2) Miljøgjennomgang av bistand og utenrikspolitikk med sikte på å få innarbeidet miljøhensyn i utenrikspolitikken.

FORSVARE NATUREN – OPPGAVER SOM LIGGER TIL DET NÅVÆRENDE FORSVARSDEPARTEMENTET

1) Forsvarets eiendommer langs kysten skal sikres for allmennheten.

2) Stanse utbyggingen av Regionfelt Østlandet.Vi vil understreke at vi har utelatt enkelte områder som vi regner med andre deler av organisasjonen kan supplere på, f.eks. gasskraftverk, skog, fiskeri og utenrikspolitikk og bistand. For ytterligere informasjon eller kommentarer kan fylkesleder Øystein Folden kontaktes på telefon 91 81 25 42 eller landsstyrerepresentant Øystein Solevåg på telefon 70 19 40 16.