Istadvassdraget


Minst 30 år etter at det er gitt konsesjon til utbygging av et vassdrag, er det mulig å kreve revisjon av konsesjonsvilkårene.

I brev til Norges vassdrags- og energidirektorat krever Naturvernforbundet revisjon av vilkårene for Istadvassdraget. Elvene mellom Silsetvatnet og Istad/Kleive/Hjelset har hatt en gradvis utbygging til kraftproduksjon i 100 år.

I tillegg til krav om minstevannføring, ønsker vi også biologiske undersøkelser/overvåking og biotopforbedrende tiltak i de utbygde vassdragene.

I vår argumentasjon legger vi stor vekt på rødlistearten elvemusling som lever i et samspill med fisk. Elvemuslingen har en særegen biologi som inkluderer et nødvendig larvestadium på gjellene til laks eller ørret. I dag er elvemuslingen sitt leveområde begrenset til den nedre delen av Skallelva. Her kommer det vann fra noen sidebekker.

Laks og ørret vandret før alle utbyggingene opp i Opdølselva og helt opp til fossene under Silsetvannet. Så kom elvekraftverket ved Opdøl og senere en overføring av Silsetvannet/Skallelva til Olterå. Dette fikk vesentlige konsekvenser med hindring av vandring av gytefisk forbi Opdøl og tørrlegging av gyteområder og oppvekstområder i Skallelva.

Bildet er fra den øvre tørrlagte delen av Skallelva. Her er det kun gjort funn av gamle døde elvemuslinger.