Kalking av paddelokalitet i Aure: Naturvernforbundet melder ikkje saka til politiet

I slutten av april kom det inn melding til Naturvernforbundet om at Holbekken ved Vinsternesvatnet på Ertvågøya i Aure kommune gjekk kvit. Med følgde eit bilete som kunne stadfeste det heile. Dette kan ikkje akkurat reknast som normalt, og årsaka var helst kalktilsetting utført av fiskeoppdrettsinteressene. Det er sikkert vel å bra for fisken, men Aure kommune sin beste lokalitet for padder var kanskje ikkje der lenger.

Etter kvart viste det seg at Marine Harvest AS som overtok Sagafisk for ei tid tilbake var ansvarleg for kalkutsleppet. Selskapet har opplyst at deira politikk på området er at slik kalking skal skje i samsvar med løyve gjeve av fylkesmannen. I dette høvet har Sagafisk drive kalking nokre år utan slikt løyve, og det var meininga at det ikkje skulle kalkast no i vår sidan løyve ikkje var på plass.

Naturvernforbundet vil normalt vurdere denne typen saker som forureining når det ikkje er gjort biologiske vurderingar og gjeve løyve. Skade på biotopar særleg med høg verdi vil nok oftast bli politimelde. I denne saka har Marine Harvest AS vist stor vilje til å ordne opp og dessutan få kartlagt det biologiske mangfaldet og skadane som er gjort til no. Hovudproblemet er det dessutan andre som har vore skuld i tidlegare. Difor har Naturvernforbundet førebels vald å la vere å politimelde denne saka. I staden håper vi at den nye verksemda legg arbeid i å dokumentere verknaden av drifta si og ta omsyn til dei miljøverdiane som finst. Naturmiljøet oppnår kanskje mest på den måten.

Så vil tida vise korleis det har gått med paddene.

Takka vere eit tips til Naturvernforbundet ser det ut til at det biologiske mangfaldet ikkje går tapt utan at nokon ser det. Kanskje vi kan kome dit at biologisk mangfald ikkje går tapt fordi vi tenkjer oss om før vi gjer slike ting i framtida?

For meir informasjon kan leiar Øystein Folden i Naturvernforbundet i Møre og Romsdal kontaktast på telefon 91 81 25 42. Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør for å ta vare på naturen

Kart

Rapport om konsekvensane av kalkinga