Kartlagte snarveger i Molde må følges opp

Etter høring er snarvegkartet oppdatert, og vi har sendt et brev til kommunen der vi foreslår oppfølging av snarvegene med ulike tiltak.

Det reviderte kartet fra Naturvernforbundet finner du her: https://arcg.is/1a4ub0 Bortsett fra en oppdatert snarvegtabell bakerst i rapporten, er den som tidligere. Kartet har fått et nytt tema som heter ”Tilkomster Moldemarka og Årømarka”. Dersom du vil ha temaet inn på snarvegkartet, går du til ”Detaljer” og så til ”Innhold”.

Brevet til kommunen, rapporten og tilkomstkartet for bymarkene finner du til høyre.

Vi har nå overlatt vedlikehold, oppdatering og bruk av datasettet til Molde kommune. Kartportalen Romsdalskart har forskjellige karttema som brukes i den kommunale saksbehandlingen. Kommunen har valgt å legge snarvegene inn på sitt kartsystem sammen med andre karttema.

https://kommunekart.com/klient/romsdalskart

Du finner snarvegene ved å velge Molde kommune. Zoom inn og så kommer kartlaget ”Friluftsliv Molde” fram. Hak av og så vises snarvegene med grønne streker på kartet. Egenskapene kan også hentes fram, men foreløpig er ikke bildene av snarvegene inne i kommunen sin kartløsning. På kartet kan du også legge inn detaljplanene som Naturvernforbundet har vist til i kommentarene til noen av snarvegene.

I brevet til kommunen er det en oppsummering, og noen av snarvegområdene med spesielle utfordringer er kommentert. Vi foreslår en helhetlig plan for byens grønt og naturområder, og vi foreslår snarvegtiltak som:

  • Enkel skilting
  • Tilrettelegging og utbedring av framkommelighet
  • Opprettholde allmennhetens mulighet til ferdsel på kommunale eiendommer
  • Avklaring av allmennhetens rett til ferdsel der det er tvil om dette (eiendomsforhold, planstatus, etc.)
  • Realisering av planlagte (regulert i plan) og viktige nye ferdselsårer