Klage på jervkvote

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag har levert klage på kvota til jervjakta til vinteren. Nemnda si kvote er ein del høgare ein tilveksten, og det er ugreitt når bestanden ligg tett på bestandsmålet.

Det største problemet er likevel at den sørvestlege delen av jervstammen lir av at ein i ein del år ikkje har nådd ynglemålet. I Møre og Romsdal har ein vore på 1/3 av målet dei siste fem åra. Sjølv om ein kanskje når ynglemålet i 2016, trur ikkje Naturvernforbundet at bestanden har auka frå 6 til 19 dyr i løpet av det siste året. I området der den sørvestlege jervbestanden held til har ein også påvist restar av det som må vere den opphavlege norske jervbestanden. Den har samfunnet ei plikt til å ta vare på. Då må ein vere noko meir varsam med kvotene enn det som nemnda vedtok.

Sør-Trøndelag har i 2016 nådd ynglemålet. I mesteparten av Sør-Trøndelag er bestanden ganske tynn og dette gir ikkje grunnlag for noko stor kvote. I Nord-Trøndelag er ynglemålet nådd, men eit hiuttak gjer at ein alt har felt noko av tilveksten. Det er som følgje av nyare historikk i Nord-Trøndelag at ein kan ha kvoter med nokon storleik, sidan det oftast kjem nokre dyr over frå Sverige.

Naturvernforbundet ber i klaga om at det blir praktisert tispekvote også utanfor område med mål om yngling. Det er ikkje fleire tisper i Midt-Noreg enn at det spelar lita rolle om tispa blir felt i område med mål om yngling, eller utanfor.    

Talsperson for Naturvernforbundet i denne saka: Øystein Folden, fylkesleiar i Møre og Romsdal, tlf. 91812542