Klage på vedtak i rovviltnemnda i region 6 om kvote for betinget kvotejakt på gaupe i 2007

Naturvernforbundet i Nord- og Sør-Trøndelag klager inn for Miljøverndepartementet vedtaket om gaupekvote fattet av rovviltnemda i region 6 i møte 15. januar 2007.

Det har vært en økning i gaupebestanden, men det er mangelfull kunnskap og dokumentasjon av den faktiske bestanden. Den nye rødlista har gaupa som sårbar art, og det vil være naturlig at føre-var-prinsippet må veie tungt når kvoten for jakt fastsettes.

Klagen fra Naturvernforbundet