Klima- og energiplan for Molde

Planen inneholder mye bra. Vi er positive til både kunnskapsgrunnlaget og målene. Men vi krever handling.

Gode mål er nødvendig, men ikke nok. Det er behov for konkrete tiltak kombinert med en målrettet gjennomføringsevne og kommunal ansvarsavklaring.

De folkevalgte må få vite om tiltakene blir gjennomførte til vedtatt tid.

Vi legger også vekt på at FN har ikke bare erklært en klimakrise, men også en naturkrise. Dette er et tema som vi savner i planen. Gode klimatiltak er blant annet å ta vare på skog, myr og våtmark og verne om landbruksjorda. Vi tilrår en plan for naturmangfold der det også blir lagt vekt på sammenhengen mellom naturvern og klima.

På de siste sidene i brevet har vi listet opp 40 tiltak som vi vil ha inn i planen sin handlingsdel.