Kommentar til endret tillatelse for Franzefoss Gjenvinning på Husøya

Naturvernforbundet i Kristiansund og Averøy reagerer på at Miljødirektoratet har gitt tillatelse til økte utslipp av bariumsalter på Bolgsvaet. Naturvernforbundet ber Miljødirektoratet om en redegjørelse.

Naturvernforbundet er kjent med at Bariumsulfat Ba(SO4), (Barytt) isolert sett ikke er et problemstoff, men det er en side med Barium i boreprosessen som skaper et alvorlig problem. Det skjer når barium i borevæske blir byttet ut/substituert med radioaktive Radium-atomer fra berggrunn. Det skjer ved boring under høyt trykk og høy temperatur. Dette fører til en langt mer problematiske forurensing enn det som her kommer frem i konsesjonssøknaden ved utslipp til vannresipient. Dette klassifiseres som LRA-avfall, et spesialavfall som krever
spesialkompetanse for forsvarlig behandling/deponering.

I boreprosessen vil det alltid oppstå store trykk og høye temperaturer i forskjellige formasjoner. Dette medfører en prosess der Ba SO4 blir til omgjort til Ra(SO4). Dette betyr at muden etter hvert kan bli lavradioaktiv (forurenset borevæske). Substitusjon kommer av at det er meget liten forskjell i atomradius mellom Radium og Barium. En utfiltrering av de radioaktive Radium- atomene mener vi krever en mer avansert renseteknologi enn det som her er skissert om dette skal oppnås .

Konsekvens er nødvendigvis at radioaktive isotoper blir sluppet rett ut i vannresipienten sammen med det omsøkte stoffet Bariumsulfat.

Naturvernforbundet krever derfor en redegjørelse for hvordan man ved Franzefoss Gjenvinning AS på Husøya hindrer utslipp av radioaktive stoffer fra «slope» i den prosessen som anlegget benytter.

Vi ber også om en redegjørelse for hvordan anlegget overvåker materialstrøm inn og ut av anlegget, spesielt med hensyn til LRA-fraksjoner som mottas.

Vi ber også om en redegjørelse på hva som blir tatt inn i prosessanlegget av andre miljøgifter som f.eks PFOS og hvordan dette og annet kan påvirke vannmiljøet i område. I tilfelle det finnes noe mer, ber vi om at også disse stoffene redegjøres for og at dette beskrives i konsekvensanalysen ”Norconsult Behandlingsanlegg for oljeboringsavfall på Husøya i Kristiansund kommune Konsekvensutredning Underlag for søknad om økt
behandlingskapasitet” som vi finner mangelfull per dato. Dette kan ha avgjørende betydning for naturomgivelsene, resipient og for naturmangfold og verneverdier i område og det vil igjen ha avgjørende betydning for om søknaden kan innvilges.