Kostnader ved kabling Ørskog-Fardal

SAMMENDRAG: Vi viser her til de beregninger og vurderinger som er gjort i forbindelse med Statnetts konsesjonssøknad. Utredningsseksjonen har ikke kompetanse til å lage en alternativ vurdering.

1. Tilsendte mailer

11. august:

NorNed kabelen er 580 km og kostet 4,6 milliarder kr.

http://www.statnett.no/no/Prosjekter/Kabel-til-Nederland-NorNed/ , http://www.statnett.no/Documents/Consultancy%20services/Worldwide%20projects/NorNed_cable_project.pdf

Det er en 450 kv HVDV kabel – dvs en likestrømskabel. Statnett ønsker vekselsstrømledning Ørskog-Fardal.

En lang kabel som NorNed, med én tilknytning i hver ende, er selvsagt billigere enn en kabel med flere ”deler”.

Det er derfor ikke et tall som kan brukes direkte inn i diskusjonene om kabling av Ørskog-Fardal.

Nexan (tidligere Standard Telefon og Kabelfabrikk) bygde kraftkabelen til Ormen Lange – en 420kv XLPE AC kabel på kun 4 km. Dette var den første kabelen av slik type i verden og derfor et utviklingsprodukt. Nexan er ledende i verden på sjøkabler, men kan, ifølge markedssjefen, ikke oppgi en ”tommelfingerpris” på slike kabler. Om de kunne, ville de heller ikke presentere en slik pris utenom deres dialog med Statnett. Ifølge markedssjefen er de med på å gi input til Statnetts beregninger. Som produsent av sjøkabler er de samtidig selvsagt interessert i å få nye prosjekter, og vil vel dermed bidra til realistiske kostnadsberegninger.

Vi beklager selvsagt at vi ikke kan gi et godt svar på ditt spørsmål. Det vil nok forutsette at regjeringen får gjort en ny beregning.

Vennlig hilsen

Tore Berge

Stortingets Utredningsseksjon

tel 23312686/91550617

22. juni:

I forbindelse med konsesjonssøknaden har Statnett bedt Multiconsult lage en utredning om og beregning av kostnadene ved å legge av kabel. En alternativ beregning av kostnadene ved legging av kabel ligger utenfor Utredningsseksjonens kompetanse og kapasitet. Vi legger ved de beregninger Multiconsult har gjort, og linker til relevante dokumenter i saken. Takknemlig om du tar kontakt slik at vi kan avklare hvordan vi eventuelt kan bistå videre med ditt oppdrag.

Multiconsults beregning ligger under.

http://www.statnett.no/Documents/Prosjekter/%C3%98rskog%20-%20Fardal/Dokumentliste/3.%20Konsesjonss%C3%B8knad%20og%20konsekvensutredning%20med%20kart,%20feb%2007/Fagrapporter/Kabelrapport_%C3%98rskog-Fardal.pdf

Det å sammenligne kostnader ved legging av andre kabler kan fort bli sammenligning av hummer og kanari, og vil ikke nødvendigvis være relevant å bringe inn i debatten.

Statnett gir ytterligere kommentarer til dette i sin tilleggssøknad og sine kommentar til høringsuttalelsene.

http://www.statnett.no/Documents/Prosjekter/Ørskog%20-%20Fardal/Dokumentliste/5.%20Tilleggssøknad%20og%20tilleggsutredninger,%20februar%202008/Søknadsdokument/Tilleggssøknad%20Ø_F_Endelig%20web.pdf

http://www.statnett.no/Documents/Prosjekter/Ørskog%20-%20Fardal/Dokumentliste/7.%20Andre%20dokumenter/Kopi%20av%20420%20kV-l.%20Ørskog-Fardal.%20Kommentarer%20til%20høringsuttalelser.%20(GENERELL%20DOK%20-%201324918%20-%201%20-%201).pdf

Ot.prp. 62 (2008-2009) http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/dok/regpubl/otprp/2008-2009/otprp-nr-62-2008-2009-/3.html?id=554844 :

· Kostnader: For 420 kV overføringsforbindelser koster kabel med dagens teknologi og etterspørsel rundt ti ganger mer enn luftledning med noenlunde tilsvarende overføringskapasitet. Kabling av 22 kV innebærer mer moderate ekstrakostnader, rundt 20 prosent. Samfunnet får derfor langt mer igjen for hver krone investert i kabling hvis lavere spenningsnivåer prioriteres. En betydelig økning i bruk av kabling på høyere spenning vil gi meget betydelige merkostnader ved investeringer, og en økning i nettariffen for den enkelte kunde. Dette vil også påvirke lønnsomheten til utbygging av ny fornybar kraftproduksjon der dette krever nettforsterkninger.

Multiconsults beregninger