Krav om midlertidig stans i all utbygging av småkraftverk!

SABIMA og Naturvernforbundet ber om møte med statsråd Tord Lien.

Bakgrunnen er NVE sin Rapport nr 102-2015. Der vurderes kvaliteten på de biologiske undersøkelsene i 20 småkraftsøknader i forbindelse med utredning og konsekvensvurderinger.

Rapporten er særdeles nedslående. Konsulentene som var hyret inn av kraftutbyggerne for å registrere naturverdier fant lite, mens fagekspertisen gjorde mange registreringer av verdifull natur og rødlista arter. Rapporten avslører store svakheter i kunnskapsgrunnlaget for vurdering av småkraftsøknader.

Vi ber om et snarlig møte for å utdype vår bekymring knyttet til rapportens avsløringer og for å gi innspill til hvordan dette må håndteres videre, både innen småkraftutbygging og i sammenheng med energiutbygging generelt.