Kva meiner eigentleg Venstre om miljøkrav til hurtigbåtar?

Epost til Iver Nordseth (V), leiaren i samferdselsutvalet i Møre og Romsdal 2003 – 2007.

Naturvernforbundet har ved fleire høve forsøkt å få svar frå Møre og Romsdal fylke på kva miljøkrav fylket vil stille i samband med at hurtigbåttilbodet skal ut på anbod. Vi har ikkje fått svar (det er neppe god Venstrepolitikk). No er anbodet ute, og vi slit med å finne eit einaste miljøkrav. Dette er knapt noko å sette på skrytelista i valkampen? Samstundes ser det ut til at Venstre andre stadar i landet har klart å kombinere miljøkrav og andre omsyn. Du har vel ein funksjon i Samferdselsutvalet som gjør at du har høve til å meine noko om dette? Du kan kanskje syte for at vi får svar? Dette blir truleg ei av dei sakene vi tar tak i når valkampen kjem i gang. Øystein Solevåg Naturvernforbundet i Møre og Romsdal 40 23 47 05

Ødelegger klimaet for båttilbudet?

22.07.2007 Da flertallet i Nesodden kommunestyre mot blant annet Venstres stemmer brøt med tidligere praksis, og la vekt på å tjene penger på båtselskapet fremfor å se på dette som et organ for å forvalte et monopol, ble sambandet lagt ut på anbud med forhandlinger. Resultatet forelå rett før sommerferien, og er for passasjerene omtrent som det ville blitt ved fylkeskommunal overtakelse og drift av selskapet, slik vi i Venstre åpnet for. Wilhelm Berge dy Foto: Akershus Venstre

Nye båter og krav til mer miljøvennlige løsninger er valgt. I diskusjonen rundt fremtidig løsning av Nesoddens kollektivtrafikk var vi i Venstre innom løsninger med Metro eller tilknytning til automatbanen på Fornebu, men kost/nytte/miljø hensyn talte for at båttransport fortsatt var beste og mest realistiske alternativ.
Det er selvfølgelig vemodig at et gammelt tradisjonsrikt selskap ikke får anbudet, men ikke uvanlig eller overraskende at eksisterende operatør ikke får tilslaget når et rutetilbud blir lagt ut på anbud, og det derfor ikke overraskende at det kommer reaksjoner fra dette selskapet på resultatet og prosessen. Hvis det i prosessen er gjort feil, og klager avdekker dette, vil selvfølgelig vi politikere se til at dette blir rettet opp i slik at man i fremtidige saker opptrer på en riktig og rettferdig måte.

Kaptein Arild Brun i NBDS tar i Amta 20. juli opp et viktig spørsmål vedrørende hurtigbåtene som vil forsvinne mellom Nesoddtangen og Aker Brygge på kveldstid.
Når man først har hurtigbåter på Vollenruten og Lysakerruten, virker det noe underlig at ikke en hurtigbåt også bør kunne bemanne hovedsambandet på kveldstid fremfor 2 mer konvensjonelle båter. Dette har vært en fornuftige sambruk som nåværende aktør har sett mulighet for.

Foto: Ragnar Våga Pedersen

Hvis det er slik at en hurtigbåt gir mer utslipp enn 2 ordinære båter og har for dårlig driftssikkerhet i forhold til disse, må dette også være en relevant vurdering for de 2 andre rutene som trafikkeres.
Passasjerene på Vollenruten og Lysakerruten har krav på et like driftsikkert og forutsigbart tilbud som passasjerene på hovedsambandet, også ved dager med is i fjorden. Hvis hurtigbåtene ikke tilfredsstiller disse kravene, bør ordinære båter vurderes også her.

Miljøeffekten må selvfølgelig vurderes opp mot driftsikkerheten, og i vurderingen av miljøeffekten må man også ta med om folk er villige til å spare miljøet ved en dobling av overfartstiden på kveldstid, eller om dette vil føre til mer privatbilisme, med de helsemessige og miljømessige konsekvenser det kan gi.

Det er etter Venstres mening viktig at fylkeskommunen ved bestilling av varer og tjenester, bidrar til utvikling av ny teknologi som gir miljøgevinster. Spørsmålet er om de i dette tilfellet har lagt nok vekt på å presse frem nye teknologi, eller om eksisterende teknologi i for stor grad har seiret, og om økonomiske innsparinger og ikke miljø er det virkelige motivet bak endringene i rutetilbudet?

Wilhelm Berge dy Leder Akershus Venstre

http://www.venstre.no/akershus/artikkel/5335/

Konkurransegrunnlaget for hurtigbåtkonkurransen i Møre og Romsdal – utan miljøkrav