Loennechenbua

Fråsegn frå Naturvernforbundet i Møre og Romsdal til Dovrefjellrådet.

Naturvernforbundet har registrert resonnementet om at villreinundersøkinga må fullførast før ein i grunnen kan ta stilling til saka i det heile, og at det einaste som kan tale for eit byggeprosjekt er at det ikkje blir negativ verknad for villreinen og at ein samtidig får nedlagt ruter som er negative. 

Dette resonnementet er i samsvar med Naturvernforbundet si haldning til denne saka.

Med helsing

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal
Øystein Folden, leiar