Lokale energiutredninger på Nordmøre

Epost frå Naturvernforbundet i Møre og Romsdal til Nordmøre energiverk 20. april 2006.

Naturvernforbundet, Øystein Folden:

Eg såg ei annonse i går om at det skal leggast fram ei energiutgreiing på
kommunestyremøtet i Tingvoll i dag kl. 10. Er det dette som er det offentlege
møtet? Med annonsering ein dag før? Eller blir det eit anna offentleg møte ein
gong? Eg kan ikkje møte opp på kommunestyremøtet, men Naturvernforbundet kunne
gjerne tenkje seg å vere påverkar i denne typen saker i alle fall i ein
kommune. Gjerne i form av noko meir enn eit skriv. Det er ein del ting i
rapporten som vi meinar noko om.

Helsing

Øystein Folden

Thokle, Ørger <OrgerT@neas.mr.no>:

>
> NVE har i forskrift vedtatt at det skal utarbeides og offentliggjøres
> årlige, kommunevise energiutredninger. Formålet med dette er å stimulere
> til en samordnet planlegging for å oppnå redusert energiforbruk og
> miljøvennlige energiløsninger.
> Mer info om ordningen finnes på NVE sine nettsider:
> http://www.nve.no/modules/module_109/publisher_view_product.asp?
iEntityId=5814
>
> Etter forskriften er NEAS, som områdekonsesjonær, pålagt å utføre dette
> arbeidet i kommunene Aure, Averøy, Kristiansund, Frei, Smøla og
> Tingvoll.
> For å oppnå konkrete resultater av dette arbeidet er det ønskelig med
> innspill fra ulike aktører.
>
> Utredningene for 2005 er tilgjengelige på NEAS sine nettsider:
> http://www.neas.mr.no/sw3942.asp
> I henhold til forskriften skal utredningene også offentliggjøres i åpne
> møter.
>
> Følgende møtetidspunkter er så langt fastsatt:
> Kristiansund/Frei: onsdag 25. januar kl. 1900, Kristiansund rådhus,
> formannskapssalen
> Aure: fredag 27. januar kl. 1200, Aure rådhus
> Smøla: onsdag 1. mars kl. 1030, Smøla rådhus
> Averøy: dato ikke fastsatt
> Tingvoll: dato ikke fastsatt
>
> Møtene vil også bli kunngjort i avisannonser.
>
> På møtene vil en søke å holde fokus på konkrete, lokale forhold.
>
> Til orientering.
>
>
>
> Med vennlig hilsen
> NEAS
>
> Ørger Thokle
> Planlegger
>
> Sentralbord +47 71 56 55 00
> Direkte innvalg +47 71 56 55 90
> Mobil +47 95 22 44 03
> E-post orgert(a)neas.mr.no
> Internett www.neas.mr.no
> Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundets gjør for å redusere energibruk og klimaendringar