Luftfartsstrategi for Møre og Romsdal

Epostkorrespondanse med Møre og Romsdal fylke.

Fra: Magne Vinje

Sendt: 27. mars 2007 09:28 Til: moreromsdal(a)naturvern.no Emne: LUFTFARTSSTRATEGI FOR MØRE OG ROMSDAL 2007-2015

Viser til e-post.

Det stemmer at Luftfartsstrategi for Møre og Romsdal har vore på ein høyringsrunde, og at Naturvernforbundet ikkje har fått den tilsendt. Høyringsrunden var svært avgrensa i omfang, og omfatta kun regionråda, utviklingsselskapa, Avinor, LO og NHO.

Vi evaluerer fortløpande arbeidet med dei 7 ulike temaplanane/strategiane, og kor omfattande høyringsrundane skal vere er eitt av evalueringstemaene. Utan at vi har trekt endelege konklusjonar enno, trur eg at vi for denne type planarbeid i framtida vil ha fleire partar på høyringslista enn det vi har hatt så langt.


mvh

Magne Vinje Ass. samferdselsdirektør Møre og Romsdal fylke Samferdselsavdelinga 6404 Molde

tlf 71 25 87 48 fax 71 25 87 53 e-post: magne.vinje(a)mrfylke.no

EMNE:
AVSENDER: Naturvernforbundet i Møre og Romsdal <moreromsdal(a)naturvern.no>
MOTTAKERE: <post(a)mrfylke.no>
KOPIMOTTAKERE:
MOTTATT: 20.03.2007 08:06:52
————————————————————

I saksframlegget om luftfartsstrategien er det sagt at strategien har vore på
offentleg høyring. Luftfart er ein av dei viktige utsleppskjeldene for
klimagassar, noko som også var grunnlaget for at vi klaga fylket si avgjerd om
støtte til Ryanair inn for ESA. No kan vi ikkje sjå at Naturvernforbundet har
fått luftfartsstrategien på høyring. Kan det stemme?


Naturvernforbundet i Møre og Romsdal moreromsdal(a)naturvern.no