Lundavang

Høringsuttale til Molde kommune

Bilete av sjukehuset på Lundavang

I våre innspill til kommunen skriver vi om naturverdier på Lundavang. Vi frarår utbygging i skogen nord for helikopterplassen. Vi ønsker også vern om Bjørsetelva/Sagelva.

Vi legger vekt på tema som energi/klima og miljøvennlig transport. Muligheten for fjordvarme og bruk av solcellepanel bør inn i planleggingen. Tilrettelegging for gående og syklende må prioriteres. Vi vil ha et godt busstilbud østover.

Gjenbruk av bygg er et godt klimatiltak. I den tekniske rapporten kommer det fram at gjenbruk av sykehuset er mulig. Dersom det helt eller delvis blir revet, må det avklares om betongen inneholder miljøgifter. Vi ønsker informasjon om hvilket avfallsdeponi som eventuelt skal motta de store mengdene med betongrester. Transportavstander er også en del av klimautfordringene.

Brevet fra Naturvernforbundet finner du her: https://drive.google.com/…/1iQm_GoL8I8AMNzngKE9p…/view…